Pons­sen uudet rat­kai­sut tuot­ta­vuu­den ja kan­nat­ta­vuu­den paran­ta­mi­seksi

Ponsse esit­te­lee uusia omi­nai­suuk­sia, jotka tuke­vat met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jien päi­vit­täistä työtä ja aut­ta­vat met­sä­ko­ney­rit­tä­jää seu­raa­maan kalus­ton kan­nat­ta­vuutta ja tuot­ta­vuutta. PONSSE Scale ‑lan­ga­ton kuor­main­vaaka hal­lin­noi kuor­ma­tie­toja kai­kissa työ­vai­heissa, ja PONSSE High-Preci­sion Posi­tio­ning ‑rat­kaisu näyt­tää kul­jet­ta­jalle koneen ja har­ves­te­ri­pään tar­kan sijain­nin.

Esit­te­lemme myös kuor­ma­ti­lan fos­sii­lit­to­man mate­ri­aa­li­kon­sep­tin. Ponsse on maa­il­man ensim­mäi­nen met­sä­ko­ne­val­mis­taja, jonka met­sä­ko­neesta osa on val­mis­tettu SSAB:n fos­sii­lit­to­masta teräk­sestä.

Tavoit­teena fos­sii­li­ton tule­vai­suus

Ponsse on val­mis­ta­nut Vie­re­män teh­taalla PONSSE Buf­falo ‑kuor­mat­rak­to­rin kuor­ma­ti­lan SSAB:n fos­sii­lit­to­masta teräk­sestä. Tämä on mate­ri­aa­li­kon­septi, jossa panos­te­taan met­sä­ko­ne­val­mis­tuk­sessa käy­tet­tä­vän uuden mate­ri­aa­lin työs­tet­tä­vyy­teen, käyt­täy­ty­mi­seen ja omi­nai­suuk­siin. Kuor­ma­tila on suun­ni­teltu vain mate­ri­aa­li­tes­tausta var­ten, eikä se vas­taa tuo­tan­to­mal­leja. Mate­ri­aa­li­kon­septi on osa FORWARD27-eko­sys­tee­mi­han­ketta.

PONSSE Scale

PONSSE Scale on lan­ga­ton kuor­main­vaa­ka­jär­jes­telmä, joka pun­nit­see kuor­man sekä lajit­te­lee, tal­len­taa ja hal­lin­noi kuor­ma­tie­dot kai­kissa työ­vai­heissa. Kerätty pun­ni­tus­tieto hel­pot­taa kuor­man­kä­sit­te­ly­ru­tii­neja. Tar­kat pai­no­mit­tauk­set takaa­vat opti­maa­li­sen kuor­man kaik­kina aikoina. Pun­ni­tus on täy­sin auto­maat­tista sekä las­taa­mi­sen että pur­ka­mi­sen aikana, ja kuor­masta rekis­te­röi­dään yksi­tyis­koh­tai­set tie­dot. Pai­no­tu­lok­seen ei vai­kuta se, tar­tu­taanko kuor­maan kes­keltä vai epä­kes­ki­sesti. Kuor­ma­tie­dot, kuor­ma­päi­vä­kir­jat ja mit­taus­tark­kuus ovat saa­ta­villa hel­posti luet­ta­vissa rapor­teissa. PONSSE Sca­len sään­kes­tä­vyys on erin­omai­nen, ja tulok­set ovat tark­koja sekä kuu­missa kesä­läm­pö­ti­loissa että tal­ven pak­ka­sissa.

PONSSE Scale voi­daan asen­taa kaik­kiin uusiin PONSSE-kuor­mat­rak­to­ri­mal­lei­hin.

PONSSE High-Preci­sion Posi­tio­ning

PONSSE High-Preci­sion Posi­tio­ning on rat­kaisu, jonka avulla koneen kul­jet­taja näkee sekä koneen että har­ves­te­ri­pään tar­kan sijain­nin. Tämä var­mis­taa tehok­kaan hak­kuu­toi­min­nan myös muut­tu­vissa olo­suh­teissa.

Rat­kai­sussa hyö­dyn­ne­tään alan joh­ta­via navi­gointi- ja pai­kan­nus­työ­ka­luja sekä Pons­sen omia edis­tyk­sel­li­siä tek­no­lo­gioita, kuten Active Cra­nea. Näin pääs­tään luo­tet­ta­vuu­den tasolle, johon perin­tei­set pai­kan­nus­jär­jes­tel­mät eivät usein­kaan yllä.

High-Preci­sion Posi­tio­ning ‑rat­kaisu näyt­tää har­ves­te­ri­pään tar­kan sijain­nin kart­ta­nä­ky­mässä. Näin puun­kor­juun tuot­ta­vuutta voi­daan tehos­taa mer­kit­tä­västi. Rat­kaisu näyt­tää kul­jet­ta­jalle sel­keästi alu­eet, joilta puut on kor­jat­tava, sekä alu­eet, joita on väl­tet­tävä. Jokai­sen kan­non sijainti tal­len­ne­taan tuo­tan­to­tie­dos­toon, ja kuor­mat­rak­to­rin kul­jet­taja näkee sel­keästi har­ves­te­rin teke­män ajou­ran.

Uudet rat­kai­sut paran­ta­vat toi­min­nan tuot­ta­vuutta ja tur­val­li­suutta. Ne myös var­mis­ta­vat, että työ­maa val­mis­tuu luo­tet­ta­vasti ja vas­tuul­li­sesti aika­tau­lun ja bud­je­tin puit­teissa.

High-Preci­sion Posi­tio­ning on saa­ta­villa Suo­messa, Ruot­sissa ja Sak­sassa kaik­kiin PONSSE-har­ves­te­rei­hin, joissa on käy­tössä Active Crane, ja sen voi myös asen­taa jäl­ki­kä­teen. Saa­ta­vuu­desta muilla mark­ki­noilla tie­do­te­taan myö­hem­min.

Per­jan­taina 14.6.2024 juh­limme pit­kää yhteistä mat­kaamme asiak­kai­den kanssa Sura­ham­ma­rin huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sessa Ruot­sissa

”Hen­ki­lös­tömme sitou­tu­mista ja kat­ta­vaa huol­to­pal­ve­lu­ver­kos­toamme on vuo­sien var­rella kehi­tetty vas­taa­maan yhä parem­min asiak­kai­den tar­peita. Ponsse AB perus­tet­tiin Ruot­sissa vuonna 1994, jol­loin maassa oli vain muu­ta­mia Ponsse-met­sä­ko­neita. Kol­men vuo­si­kym­me­nen aikana olemme hitaasti mutta var­masti raken­ta­neet ja vah­vis­ta­neet Ponsse-brän­diä Ruot­sissa. Olemme kehit­tä­neet huol­to­pal­ve­lu­ver­kos­toamme, jotta voimme tar­jota par­haan asia­kas­ko­ke­muk­sen joka päivä. Tie­tysti kehi­tämme myös erin­omai­sia tuot­tei­tamme vas­taa­maan asiak­kai­den tar­peita. Nyky­ään meillä on Ruot­sissa kah­dek­san Ponsse-huol­to­pal­ve­lu­kes­kusta ja 17 huol­to­pal­ve­lue­dus­ta­jaa, jotka pal­ve­le­vat noin tuhan­nesta met­sä­ko­neesta koos­tu­vaa kalus­toa”, sanoo Ponsse Swe­de­nin toi­mi­tus­joh­taja Carl-Hen­rik Ham­mar.