Arkisto

Vuo­den varao­sa­myyjä ‑kil­pai­lun voitto Matille Viroon

3.5.2021

Kan­sain­vä­li­sen varao­sa­kil­pai­lun voitto meni tänä vuonna Viron Kone­kes­kolla varao­sa­myy­jänä toi­mi­valle Mati Sim­mille, joka ker­too tie­to­tai­tonsa kehit­ty­neen päi­vit­täi­sen työn kautta. Hän on myös muu­tama vuosi sit­ten osal­lis­tu­nut Pons­sen jär­jes­tä­mään varao­sa­myy­jien kou­lu­tuk­seen.

Ponsse jär­jesti kan­sain­vä­li­sen Vuo­den varao­sa­myyjä ‑kil­pai­lun kol­man­nen ker­ran 26.–28.11.2018 Iisal­messa. Kil­pai­lusta saa­ta­vaa palau­tetta hyö­dyn­ne­tään muun muassa varao­sa­myy­jien kou­lu­tus­tar­pei­den kar­toit­ta­mi­seen ja kou­lu­tus­oh­jel­man kehit­tä­mi­seen maa­il­man­laa­jui­sesti.

”Tie­to­taito ja osaava varao­sa­myyjä ovat varao­sa­lii­ke­toi­min­nan perusta. Nyky­ai­kai­set met­sä­ko­neet ovat niin tek­ni­siä ja kehit­ty­vät niin nopeasti, että varao­sa­myy­jän työssä on todella tär­keää pysyä ajan her­moilla”, vien­nin varao­sa­pääl­likkö Mikko Eske­li­nen toteaa.

Kuvassa kil­pail­jat Nong Yun­hai (Kiina), Maris Krei­tuzis (Lat­via), Mati Simm (Viro), Andreas Tyr­sell (Ruotsi), Car­los Godoy (Uru­guay), Tomas Joku­bai­tis (Liet­tua) ja Juha Peura (Suomi)

Vuo­den tytä­ryh­tiö ja Vuo­den jäl­leen­myyjä ‑pal­kin­not Venä­jälle

3.5.2021

OOO Ponsse valit­tiin toi­sena vuonna peräk­käin Pons­sen Vuo­den tytä­ryh­tiöksi. Vah­vasti kehit­tyvä mark­kina ja myyn­nin posi­tii­vi­nen kasvu nousi­vat valin­ta­pe­rus­te­luissa kär­keen.

“Tämä on hieno ja mer­kit­tävä tun­nus­tus mei­dän ener­gi­selle ja koko ajan kehit­ty­välle tii­mil­lemme”, sanoo Jaakko Lau­rila OOO Pons­sen toi­mi­tus­joh­taja.

“Meillä on kova halu menes­tyä, ja olemme val­miita teke­mään töitä sen eteen. Tuemme myös vah­vasti jäl­leen­myy­jä­ver­kos­toamme pai­kal­lis­ten pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­sessa ja kehit­tä­mi­sessä. Pons­sen perus­ta­jan Einari Vidgré­nin opit ovat meillä kirk­kaana mie­lessä, ja siir­rämme niitä myös aina uusille pons­se­lai­sille”, Lau­rila jat­kaa.

Venä­jällä Kras­no­jars­kin alu­eella toi­miva OOO Rem­tech­nica valit­tiin vuo­den jäl­leen­myy­jäksi. Valin­ta­pe­rus­te­luissa nousi esille, että yri­tys on kas­vat­ta­nut uus­ko­ne­myyn­tiä vah­vasti ja saa­nut hyvän mark­ki­nao­suu­den alu­eel­laan. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on huip­pu­luok­kaa ja toi­minta kai­kin puo­lin Ponsse-hen­­gen mukaista. Yri­tyk­sessä on myös inves­toitu toi­min­nan jehit­tä­mi­seen. Näin var­mis­te­taan menes­tys myös jat­kossa.

Legoin­si­nöö­rit hal­lit­se­vat koneen­ra­ken­nuk­sen peri­aat­teet

3.5.2021

Noin vii­si­ki­lois­ten met­sä­ko­nei­den ympä­rille kerään­tyy tuo­te­ke­hi­tyk­sen suun­nit­te­li­joita sitä mukaa kuin huhu “legoin­si­nöö­rien” vie­rai­lusta leviää Pons­sen teh­taalla Vie­re­mällä. Pudas­jär­ve­läis­ten Tuo­mas (11) ja Jesse (16) Pyyk­kö­sen raken­ta­mat PONSSE-met­­sä­­ko­­neet teke­vät sel­västi vai­ku­tuk­sen. Samalla kun Lego-Pons­­set liik­ku­vat ja toi­mi­vat kuten esi­ku­vansa, pojille sate­lee kysy­myk­siä tek­ni­sestä toteu­tuk­sesta.

Poi­kien itsensä alusta alkaen suun­nit­te­le­mat mal­lit ovat poik­keuk­sel­li­nen tai­don­näyte teh­das­val­mis­tei­siin Lego-mal­­lei­­hin ver­rat­tuna. Netistä löy­ty­nei­den videoi­den ja tek­nis­ten tie­to­jen poh­jalta Tuo­mas ja Jesse ovat suun­ni­tel­leet mal­lit itse konei­den voi­man­siir­rosta ja jousi­te­tuista run­ko­ra­ken­teista läh­tien. Teh­taalla kier­ret­täessä pojat pysäh­ty­vät tämän tästä kysy­mään asen­ta­jilta ja suun­nit­te­li­joilta, kuinka jokin met­sä­ko­neen tek­ni­nen yksi­tyis­kohta on toteu­tettu. Kuvia ja videoita on tut­kittu tar­kasti. Nuo­ret tun­nis­ta­vat oikein lähes kaikki teh­taalla näke­mänsä kom­po­nen­tit ja päät­te­le­vät, mihin kone­mal­lei­hin kom­po­nen­tit kuu­lu­vat. Tek­ni­sesti lah­jak­kaille nuo­rille on helppo ennus­taa opis­­kelu- ja työ­uraa tek­­no­­lo­­gia-alalla.

Paitsi terä­vää päätä raken­ta­mi­nen on vaa­ti­nut myös pit­kä­jän­tei­syyttä, jota pojilta ei tunnu sitä­kään puut­tu­van. Har­joi­tusta he saa­vat jo pit­killä kou­lu­mat­koilla. Pudas­jär­ven lukiossa opis­ke­le­van Jes­sen kou­lu­matka on 60 km ja 5.-luokkalaisen Tuo­mak­sen 40 km. Kum­pi­kaan ei moiti mat­kaa pit­käksi. Päin­vas­toin pojat kehu­vat, että kou­lu­mat­kalla ehtii tehdä läk­syt ja jutella kave­rei­den kanssa.

Tuo­mas ja Jesse eivät ole kes­kit­ty­neet ainoas­taan PONSSE-mal­­lei­­hin vaan raken­nusu­ralle mah­tuu mui­ta­kin työ­ko­neita ja ajo­neu­voja. Val­miit raken­nus­sar­jat eivät tar­jon­neet riit­tä­västi haas­tetta. Poi­kien suun­nit­te­le­mat voi­­ma­­linja- ja jousi­tus­rat­kai­sut ovat­kin sel­keästi edis­tyk­sel­li­sem­piä kuin val­miissa Tech­­nic-sar­­joissa.

“Raken­ta­mi­nen on yhtei­nen har­ras­tus, mutta teemme per­heen kanssa pal­jon muu­ta­kin. Asumme Syöt­teellä, ja vapaa-aika kuluu tal­vi­sin rin­teissä ja kesällä ykkös­jut­tuja ovat maas­to­pyö­räily ja ret­keily. Sateella ehtii raken­te­le­maan”, pojat ker­to­vat.

Estettä ylit­tä­vän PONSSE Scor­pio­nin ohjaamo ei heilu vakau­tuk­sen ansiosta Lego-mal­­lis­­sa­­kaan. Scor­pion on 11-vuo­­ti­aan Tuo­mak­sen tai­don­näyte.

“Iso­vel­jen kanssa tätä on yhdessä mie­titty, ja olen raken­nel­lut mal­lia vuo­den ver­ran”, Tuo­mas ker­too.

16-vuo­­ti­aalla iso­vel­jellä Jes­sellä on ollut pari viik­koa aikaa raken­taa PONSSE Elep­hant King ‑kuor­mat­rak­to­ria. Kes­ke­ne­räi­se­nä­kin kone on vakuut­tava. Kun kah­ma­rin ulot­tu­vuus ei riitä, nos­tu­rin jatke tulee esille ja työt jat­ku­vat. Kent­tä­tes­tit läpi­käy­neen Scor­pio­nin H7-har­­ves­­te­­ri­­pää kaa­taa ja syöt­tää tukin kepeästi kou­ran läpi. Tait­tu­vaa run­ko­ra­ken­netta kään­tä­vät jämä­kät työ­sy­lin­te­rit, joi­den sisään on kät­ketty ruu­vi­ko­neisto. Koneet tot­te­le­vat ohjausta itse raken­ne­tulla kauko-ohjai­­mella.

2013 lan­see­rattu Scor­pion oli iso harp­paus met­sä­ko­nei­den tuo­te­ke­hi­tyk­sessä. Ehkäpä Tuo­mas ja Jesse ovat muu­ta­man vuo­den kulut­tua mukana kehit­tä­mässä seu­raa­van suku­pol­ven PONSSE-met­­sä­­ko­­neita.