Tapio Lahi­kai­nen: Toi­veam­mat­tia toi­sil­le­kin 

Tapio Lahi­kai­sen teke­mi­sessä täy­tyy olla jotain tai­kaa. Hil­jai­nen ja vaa­ti­mat­to­man oloi­nen met­sä­ko­ney­rit­täjä on ollut monelle nuo­relle amma­tin esi­ku­vana. Monet pie­net pojat ovat seu­rail­leet Tapion työs­ken­te­lyä met­sässä, ja moni on met­sä­alan yrit­tä­jäksi pää­ty­nyt­kin.   

Tapio Lahi­kai­nen on ollut omassa toi­veam­ma­tis­saan yli 60 vuotta ja jat­kaa met­sät­rak­to­rilla puun ajoa yhä edel­leen. Mikä on jat­kaessa, kun kun­toa ja ennen kaik­kea työ­mo­ti­vaa­tiota riit­tää.   

“Jos­sain vai­heessa aja­tuk­sena oli jo lope­tella kone­hom­mia, mutta kun Aleksi lähti alalle, hom­mat jat­kui­vat,” Tapio ker­too. 

Aleksi Kiuru on Lahi­kai­sen Tarja-tyt­tä­ren poika ja hän jat­kaa nyt met­sä­ko­neu­ra­koin­tia pap­pansa jalan­jäl­jissä. Yri­tys toi­mii laa­jalla alu­eella, yhteis­työssä kuo­pio­lai­sen Finn­Har­vest Oy:n ja kan­gas­nie­me­läi­sen Vel­jek­set Hok­ka­nen Oy:n kanssa.  

Tapio Lahi­kai­sen mukana pal­kin­toa oli­vat vas­taa­not­ta­massa tytär Tarja Lahi­kai­nen-Kiuru (kes­kellä) sekä Aleksi ja Anni-Maria Kiuru.

Aleksi on yksi niistä monesta pojasta, jotka Tapio on esi­mer­kil­lään innos­ta­nut alalle. Aleksi kulki jo pie­nenä papan mat­kassa ja ajoi jo perus­kou­luai­kana kou­lun ohella puita Tapiolle. Työn­jako on nykyi­sel­lään kään­ty­nyt. Nyky­ään Aleksi joh­taa yri­tystä ja Tapio saa naut­tia met­sässä puun­ajosta. Siitä hän on naut­ti­nut aina. Pui­den ajo hevo­silla met­sässä isän kanssa oli kou­lun­käyn­tiä mie­lui­sam­paa, var­sin­kin kan­sa­kou­lun vii­mei­senä tal­vena. 

Amma­tin­va­linta on osu­nut Tapiolla koh­dal­leen ja met­sässä hän on saa­nut toteut­taa itse­ään. Huo­nol­la­kin kelillä työ on ollut mie­le­kästä, kun­han koneet ovat olleet kun­nossa.  

Lahi­kai­nen aloitti oma yri­tys­toi­min­nan vuonna 1962. Trak­to­rina oli Ford­son Major ja sillä pyö­ri­tet­tiin VK 16 ‑kuo­ri­ma­ko­netta. Lahi­kai­nen osti koneen lopulta Enso Gutzei­tilta itsel­leen. VK 16 oli parempi kuin Lahi­kai­sella jo aiem­min ollut Kuori-Juho, jota hän kut­suu lähinnä hei­nä­sei­pään teko­ko­neeksi.  

Lahi­kai­nen sanoo, että nyky­ään oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen met­sä­alalle voi olla haas­ta­vaa, mutta tuol­loin oli luon­nol­lista aloit­taa oma yri­tys. Met­sä­hom­mia oli tar­jolla ja sil­loin Lahi­kaista kysyt­tiin töi­hin.  Jyväs­ky­lään Tou­ru­lasta löy­tyi Major, joka mak­soi noin 4000 sil­loista mark­kaa.  

Lahi­kai­sen ensim­mäi­nen met­sä­kone oli vuonna 1974 han­kittu 909 Lokomo. 

“Oli tuol­loin­kin van­hat mie­het epä­luu­loi­sia siitä, että ”miten sinä pär­jäät, millä koneen hin­nan han­kit”. Oli­si­han sillä koneen hin­nalla saa­nut toki pal­jon muu­ta­kin.” 

“Aina on sel­vitty eteen­päin. Koneissa oli pal­jon enem­män remont­tia ver­rat­tuna nykyi­seen. Mutta vaikka kone meni rikki, ei siitä tehty nume­roa. Kone kor­jat­tiin, vaikka saat­toi siinä mennä joku­nen päi­vä­kin.” 

“Kovaa työtä ja sit­keyttä on tar­vittu. Täy­tyy van uskoa itseensä eikä pas­saa luo­vut­ta­maan ruveta.”  

1960-luvulla alka­nut ura­koin­ti­suhde Enso-Gutzei­tin kanssa kesti lähes 50 vuotta, vuo­teen 2010. Sinä aikana Enso-Gutzeit vaih­toi nimeä Enson kautta nykyi­seksi Stora Ensoksi, ja Lahi­kai­nen kehitti samaan aikaan rau­hal­li­sesti omaa yri­tys­tään. Sei­nällä komei­lee Stora Enson laa­tu­to­dis­tus vuo­delta 1999 ja hyl­lyllä Laa­dun­te­kijä-pokaali. 

“Yri­tys ei ole ollut iso, mutta pientä nousua on ollut koko ajan. Hyvää tulosta on tehty ja saatu tyh­jästä aloit­ta­malla pal­jon hyvää aikaan. Ei olla oltu suu­ruu­den­hul­luja, koneet ovat olleet pie­nem­mästä päästä ja se on ollut met­sä­no­mis­ta­jille mie­leen”, Tapio ker­too. 

“Pyy­det­tiin minua jos­kus myös moto­y­rit­tä­jäksi, mutta kun olen ajo­puo­leen miel­ty­nyt, en läh­te­nyt.”

Yhteis­työn tär­keyttä ei voi lii­kaa koros­taa. Konei­den siir­rot työ­maalta toi­selle hoi­taa Tapion tyt­tä­ren puo­liso, kul­je­tus­yrit­täjä Harri Kiuru. Lahi­kai­nen on teh­nyt yhteis­työtä myös Itä-Hämeen alu­eella Hall­ber­gin vel­jes­ten kanssa, Poh­jois-Savossa Pii­ro­sen vel­jes­ten kanssa ja Kan­gas­nie­men alu­eella Hok­kas­ten vel­jes­ten kanssa. Esa ja Hannu Hok­ka­nen ovat hekin niitä, jotka ovat Tapion esi­mer­kin innoit­ta­mana ryh­ty­neet met­sä­ko­ney­rit­tä­jiksi. 

Lahi­kai­sen ura on sen mit­tai­nen, että alkuai­ko­jen ensim­mäi­set pää­te­hak­kuut kas­va­vat jo pit­kää puuta. Samoille pai­koille pää­see jo uudel­leen puun­kor­juuseen.  

Tytär ker­too, että isä on aina tul­lut hyvällä tuu­lella töistä kotiin. Ehkä juuri työs­tään naut­ti­mi­nen ja posi­tii­vi­nen asenne ovat olleet menes­tyk­sen ja työssä jak­sa­mi­sen taika. Sillä Lahi­kai­nen on ollut monelle nuo­relle esi­merk­kinä ja vies­ti­nyt posi­tii­vista työn­ku­vaa met­sä­alasta. Näin myös Tapion tyt­tä­ren­ty­tär Anni-Maria Kiuru on suun­tau­tu­nut opis­ke­le­maan met­sä­tie­teitä Itä-Suo­men yli­opis­tossa ja val­mis­tuu tule­vai­suu­dessa met­sän­hoi­ta­jaksi. 

Met­sässä ilossa ja surussa 

Tapio Lahi­kaista nau­rat­taa, kun hän muis­taa nuo­rena sano­neensa, että ”ei tässä hom­massa kan­nata van­haksi olla”. Nykyi­sin aja­tuk­set täyt­tää kii­tol­li­suus, että on saa­nut ja saa edel­leen tehdä työtä met­sässä.  

Kii­tol­li­nen hän on myös siitä, ettei työtä ole tar­vin­nut tehdä yksin. Jo Lahi­kai­sen puhe­tapa yri­tyk­ses­tään ja uras­taan pal­jas­taa pal­jon: asioita on tehty yhdessä per­heen kanssa ja per­heen avulla.  

“Yksin ei pär­jää, jos ei ole tukea per­heestä.” 

Suu­rin tuki yri­tyk­sen alusta läh­tien on ollut vaimo Lahja. Tapio sai kes­kit­tyä met­sä­työ­hön ja Lahja piti huolta kodin ja yri­tyk­sen talou­desta. Hän teki ter­veel­li­set eväät Tapiolle met­sään ja aut­toi tar­vit­taessa jopa kone­re­mon­teissa. Per­heen sisällä kul­kee tarina erääs­tä­kin uuden­vuo­den­juh­lin­nasta. Kun muut juh­li­vat vuo­den vaih­tu­mista, Tapio ja Lahja veti­vät pul­kassa uutta akkua koneelle kuu­ta­mossa kovalla pak­ka­sella. Vuosi vaih­tui ja kone saa­tiin käyn­tiin. 

Per­heen vii­kon­lop­pu­matka saat­toi olla reissu Puu­lan saa­ri­sa­vo­toille. Sil­loin, kun puita vielä uitet­tiin saa­rista, yhtiön palk­kaama nip­pu­mies oli tär­keä hen­kilö. Hän pudotti niput uit­to­pai­kalla veteen ja sitoi sel­kä­vai­je­riin kiinni. Hinaaja haki lau­tan ker­ralla saa­resta pois. Yhtiön palk­kaa­man nip­pu­mie­hen aikaa ei aut­ta­nut tuh­lata, ja Tapio ker­too, että he meni­vät jos­kus koko per­heen voi­min vii­kon­lop­puna saa­reen aja­maan puita vai­keim­mista ja kauim­mai­sista pai­koista ran­taan val­miiksi. Kun nip­pu­mies tuli arkena pai­kalle, työ sujui sut­jak­kaasti eikä aikaa hukattu.  

Tapio on kii­tol­li­nen juuri myön­ne­tystä elä­män­työ­pal­kin­nosta ja haluaa omis­taa sen myös viime syk­synä edes­men­neelle Lahja-vai­mol­leen. Surun kes­kellä myös metsä on tuo­nut Tapiolle loh­tua. Surut ja ilot ovat aina mah­tu­neet met­sään.