Tasaista kas­vua Ruot­sissa, Nor­jassa ja Tans­kassa jo vuo­si­kym­men­ten ajan

Ruot­sissa, Nor­jassa ja Tans­kassa sitou­tu­nut hen­ki­löstö ja kat­tava huol­to­pal­ve­lu­ver­kosto ovat kehit­ty­neet vuo­sien aikana vas­taa­maan asiak­kai­den tar­pei­siin. Ruot­sin ja Nor­jan merk­ki­päi­viä juh­li­taan pons­se­lai­seen tapaan yhdessä asiak­kai­den kanssa!

PONSSE SWE­DEN 30 VUOTTA

Merk­ki­päi­vää juh­lii tänä vuonna Pons­sen tytä­ryh­tiö Ruot­sissa, jolle tulee täy­teen
30 vuotta met­sä­ko­ne­mark­ki­noilla. Vii­mei­set yhdek­sän vuotta Pons­sen toi­min­toja Ruot­sissa on luot­san­nut toi­mi­tus­joh­taja Carl-Hen­rik Ham­mar. Hän ker­too met­sä­ko­ne­mark­ki­nan ja ‑teol­li­suu­den muut­tu­neen vuo­sien var­rella.

”Ruot­sissa ei ollut mon­taa PONSSE-met­sä­ko­netta, kun yri­tys vuonna 1994 perus­tet­tiin. Sen jäl­keen mark­ki­nao­suu­temme on kas­va­nut tasai­sesti. Vii­mei­sen kol­men vuo­si­kym­me­nen aikana olemme vakaasti raken­ta­neet ja vah­vis­ta­neet Ponsse-brän­diä”, sanoo Ham­mar.

TAVOIT­TEENA ENSI­LUOK­KAI­SEN HUOL­TO­PAL­VE­LUN VAR­MIS­TA­MI­NEN

Vii­mei­sen vuo­si­kym­me­nen aikana yri­tys on kes­kit­ty­nyt huol­to­pal­ve­luun ja varao­sien mah­dol­li­sim­man suju­vaan toi­mi­tuk­seen.

”On todella muka­vaa päästä juh­li­maan yhtei­siä saa­vu­tuk­sia asiak­kai­demme kanssa. Tär­keintä on kerään­tyä yhteen ja juh­lia yhdessä tätä merk­ki­paa­lua”, sanoo Ham­mar.

”Aloit­taes­sani työni Ponsse AB:ssa meillä oli vain kaksi omaa huol­to­pal­ve­lu­kes­kusta. Nyt meillä on niitä kah­dek­san, minkä lisäksi teemme yhteis­työtä 17 sopi­mus­huol­ta­jan kanssa eri puo­lella Ruot­sia. Pää­kont­to­rimme sijait­see Sura­ham­ma­rissa, ja meitä pons­se­lai­sia on Ruot­sissa jo 73. Huol­to­pal­ve­lu­ver­kos­ton paran­ta­mi­nen onkin ollut yksi pain­opis­tei­tämme, kuten myös varao­sa­lo­gis­tiikka.”

Ham­mar lisää, että huol­to­pal­ve­lui­den ohella Pons­sen toi­min­to­jen yti­messä ovat edel­leen sen tuot­teet. 

”Ei pidä unoh­taa erin­omais­ten tuot­tei­den tär­keyttä. Konei­tamme kehi­te­tään jat­ku­vasti nii­den var­muu­den ja tek­ni­sen suo­ri­tus­ky­vyn var­mis­ta­mi­seksi.”

Ruot­sissa on noin tuhan­nen PONSSE-met­sä­ko­neen kone­kanta ja kas­vuo­do­tuk­set ovat vah­vat, sillä Ruotsi on maa­il­man suu­rin tava­ra­la­ji­met­sä­ko­nei­den mark­kina.

”Ruot­sin met­sä­teol­li­suus on melko vakaata, ja odo­tamme met­sä­ko­ne­mark­ki­nan kas­va­van. Pyrimme myös edel­leen paran­ta­maan huol­to­pal­ve­lu­ver­kos­toamme. Ver­kos­ton kat­ta­vuus on saatu hyvälle tasolle vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aikana, joten nyt pyrimme var­mis­ta­maan alan par­haat huol­to­pal­ve­lut asiak­kail­lemme”, selit­tää Ham­mar.

”Pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­nen Ruot­sissa, Nor­jassa ja Tans­kassa on meille tär­keää. Meillä on myös Tans­kassa jo hyvä kone­kanta ja sopi­mus­huol­ta­jamme pitä­vät asiak­kai­den koneet kun­nossa”, Ham­mar kiteyt­tää. 

MERK­KI­PÄI­VÄÄ JUH­LIS­TE­TAAN YHDESSÄ ASIAK­KAI­DEN KANSSA

Haluamme juh­lis­taa 30-vuo­tista tai­val­tamme yhdessä sen mah­dol­lis­ta­nei­den ihmis­ten, eli asiak­kai­demme, kanssa. Merk­ki­päi­vän kun­niaksi jär­jes­tämme kak­si­päi­väi­sen Ponsse Show Swe­den ‑tapah­tu­man 14.–15. kesä­kuuta. Tapah­tu­maan sisäl­tyy met­sä­ko­ne­näy­tök­siä, iltaoh­jel­maa ja mah­dol­li­sesti myös joi­ta­kin yllä­tyk­siä.

Ponsse Show Swe­den jär­jes­tet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran 2022 Sura­ham­ma­rissa. Läm­min­hen­ki­nen tapah­tuma keräsi yhteen asiak­kaat ja yhteis­työ­kump­pa­nit Ruot­sissa ja nyt tapah­tuma saa­kin jat­koa juh­la­vuo­den mer­keissä.

PONSSE NORWAY 25 VUOTTA

Pons­sen tytä­ryh­tiö Nor­jaan perus­tet­tiin vuonna 1998. Sen pää­kont­to­rissa Etelä-Nor­jan Kongs­vin­ge­rissä työs­ken­te­lee 14 hen­ki­löä, jotka pal­ve­le­vat asiak­kaita yhteis­työssä seit­se­män eri puo­lilla maata sijait­se­van huol­to­pal­ve­lue­dus­ta­jan kanssa.

JUH­LAT YHDESSÄ ASIAK­KAI­DEN KANSSA

Viime vuo­den lopulla Vie­re­män teh­taalla val­mis­tu­nut 20 000. PONSSE-met­sä­kone toi­mi­tet­tiin nor­ja­lai­selle asiak­kaalle, Lågen Skogsdrift AS:lle. PONSSE H8 ‑har­ves­te­ri­päällä varus­te­tun PONSSE Bear ‑koneen vas­taa­not­ti­vat Lågen Skogsdrift AS:n omis­ta­jat, vel­jek­set Harald ja Gun­nar Evju. Yri­tys sijait­see Nor­jan ete­lä­osassa Svars­ta­dissa.

Ponsse Nor­jan juh­la­vuotta juh­lit­tiin yhdessä asiak­kaamme Lågen Skogsdrif­tin ja pons­se­lais­ten kanssa Vie­re­mällä.

”Olemme pal­vel­leet asiak­kaita Nor­jassa nyt yli 25 vuotta. Olemme kas­va­neet yhdessä asiak­kai­demme kanssa, ja mark­ki­nao­suu­temme on var­sin hyvä. Huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­semme sijait­se­vat lähellä asiak­kaita ja hen­ki­lös­tömme on todella sitou­tu­nutta”, ker­too Ponsse AB:n ja AS:n toi­mi­tus­joh­taja Carl-Hen­rik Ham­mar.

YRI­TYK­SEN YHTEI­SÖL­LI­SYYS JA MET­SÄ­KO­NEET INNOS­TI­VAT JAN ERLING YRIÄ MAA­JOH­TA­JAN PES­TIIN

Jan Erling Yri.

”Met­sä­ko­neet ovat aina kiin­nos­ta­neet minua, ja olen aina pitä­nyt Pons­sea inno­va­tii­vi­sena ja edis­tyk­sel­li­senä yri­tyk­senä. Kun sit­ten huo­ma­sin Pons­sen hake­van maa­joh­ta­jaa Nor­jaan niin ajat­te­lin, että voi­sin olla sopiva teh­tä­vään. Yri­tyk­sen yhtei­söl­li­syys, asia­kas­läh­töi­syys ja maan­lä­hei­nen lähes­ty­mis­tapa ovat tähä­nas­ti­sen koke­muk­seni perus­teella arjen kes­kiössä”, ker­too Ponsse AS:n maa­joh­taja Jan Erling Yri.

Pons­sen koneita on Nor­jassa tällä het­kellä noin 350. Val­taosa niistä on Scor­pion Giant- ja Elep­hant King ‑koneita. Yrin mie­lestä Scor­pion Gian­tin suo­sio Nor­jassa perus­tuu rin­ne­työs­ken­te­ly­omi­nai­suuk­siin ja moni­puo­li­suu­teen haas­ta­vissa maasto-olo­suh­teissa. Mitä taas tulee Elep­hant Kin­gin omi­nai­suuk­siin, nor­ja­lai­set asiak­kaat arvos­ta­vat Yrin mukaan koneen toi­min­taa vai­kea­kul­kui­sessa ja jyr­kässä maas­tossa sekä hyvää suo­ri­tus­ky­kyä.

”Nor­ja­lai­set asiak­kaat arvos­ta­vat ennen kaik­kea Pons­sen konei­den suo­ri­tus­ky­kyä, toi­min­ta­var­muutta ja jous­ta­vuutta. Ura­koit­si­joilta saa­mamme palaut­teen mukaan Pons­sen koneet ovat myös talou­del­li­sia”, sanoo Yri. 

Yri odot­taa tutus­tu­vansa parem­min met­sä­teol­li­suu­teen ja edis­tä­vänsä yri­tyk­sen tietä entistä parem­paan kas­vuun.

”Odo­tamme säi­lyt­tä­vämme ja vah­vis­ta­vamme ase­maamme Nor­jassa ja lisää­vämme läs­nä­oloamme uusilla alueilla, joilla on mie­les­tämme myyn­ti­po­ten­ti­aa­lia.” 

Yrin ensi­si­jai­nen tavoite on kui­ten­kin tehdä Pons­sesta met­sä­ko­nei­den ykkös­yri­tys Nor­jassa.

”Vaikka odo­tan kovasti tutus­tu­vani parem­min met­sä­ko­ne­teol­li­suu­teen, eni­ten haluan kui­ten­kin tehdä Pons­sesta – yhdessä Ponsse AS:n upei­den työn­te­ki­jöi­den kanssa – met­sä­ko­neu­ra­koit­si­joi­den suo­si­tuim­man kump­pa­nin Nor­jassa.”