Tun­nel­mia Sei­nä­joen mark­ki­na­päi­västä

Pons­sen Sei­nä­joen asia­kas­pal­ve­lu­kes­kuk­sella vie­tet­tiin mark­ki­na­päi­vää 15. jou­lu­kuuta. Päi­vän aikana Met­sä­ko­neyh­tymä Ait­ta­mäelle luo­vu­tet­tiin uusi PONSSE Cobra ‑har­ves­teri, ja saa­tel­tiin eläk­keelle alue­myyn­ti­pääl­likkö Reijo Puska. Asiak­kaille mais­tui jou­lu­puuro ja huu­to­kau­passa kaikki meni kau­paksi.

Läm­min­hen­ki­sen mark­ki­na­päi­vän täytti iloi­nen puheen­so­rina.
Huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sen edus­tan valais­tut jou­lu­kuuset toi­vot­ti­vat vie­raat ter­ve­tul­leiksi.

Rii­si­puu­roa rusi­na­so­palla tar­joil­tiin yli 300 lau­tasta.

Päi­vän päät­teeksi Gus­tav Backlund ja Reijo Puska kät­te­li­vät PONSSE Buf­falo ‑kuor­mat­rak­to­rin kone­kau­pan. Kauppa oli Rei­jon Ponsse-uran vii­mei­nen. Aikoi­naan hän teki ensim­mäi­sen kau­pan saman asiak­kaan kanssa. Brö­derna Backlun­dille Ponsse Buf­falo oli 28. Ponsse-met­sä­kone. Val­mis­tut­tu­aan kuor­mat­rak­tori mat­kaa Uusi­kaar­le­pyy­hyn.

Reijo Puska ja Brö­derna Backlun­di­lai­sia kol­messa pol­vessa.

Kii­tos kai­kille vie­raille!