Työ­har­joit­te­lussa Pons­sella

Ponsse haluaa tar­jota nuo­rille moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia tutus­tua työ­elä­mään.

Tše­kistä kotoi­sin oleva Jakub Šitina aloitti opis­ke­luun liit­ty­vän, vii­den kuu­kau­den pitui­sen har­joit­te­lu­jak­son vuo­den alussa. Jakub työs­ken­te­lee tut­ki­mus- ja kehi­tys­teh­tä­vissä osana hyt­ti­suun­nit­te­lu­tii­miä har­joit­te­li­jana. Pons­sen koneet ovat Jaku­bille tut­tuja jo lap­suu­desta. Tomáš-isä on työs­ken­nel­lyt Pons­sen konei­den parissa yli 20 vuotta ja toi­mii nyky­ään Pons­sella Tše­kissä huol­to­pääl­lik­könä. Isän työn myötä myös Jakub on kiin­nos­tu­nut Pons­sen met­sä­ko­neista.

Vesan­nolta kotoi­sin oleva, 9‑luokkalainen Martta Kuh­mo­nen suo­ritti työ­elä­mään tutus­tu­mis­jak­sonsa Vie­re­män teh­taan varas­tolla. Har­joit­te­lu­jak­son aikana Martta työs­ken­teli keräi­ly­pro­ses­sissa. Teh­tä­viin kuu­lui muun muassa tule­van tava­ran laa­ti­kointi ja varas­tointi auto­maa­tio­va­ras­toon sekä osien keräily tuo­tan­to­lin­joille.

Kivassa työym­pä­ris­tössä muka­vien työ­ka­ve­rei­den kes­ken työt sujui­vat Mar­talta kuin van­halta teki­jältä. Jatko-opin­to­jen suh­teen Martta vielä pun­ta­roi kah­den vai­heilla. Mie­lessä siin­tä­vät met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jan tai met­sä­ko­nea­sen­ta­jan opin­not.