Varao­sia ja mul­ti­me­diaa – Chris Nor­lin­gin 25-vuotta Pons­sella

Ponsse North Ame­rican mul­ti­me­dia­suun­nit­te­li­jana työs­ken­te­le­vän Chris Nor­lin­gin tie on kul­ke­nut elo­ku­vas­tu­diolta auto­liik­keen kautta met­sä­ko­nei­den maa­il­maan.  25 vuotta ei ole pitkä aika, kun saa tehdä sitä mistä pitää.

Wiscon­si­nin Rhi­ne­lan­de­rin lukiosta val­mis­tut­tu­aan Chris työs­ken­teli pai­kal­li­sella elo­ku­vas­tu­diolla lavas­tus­suun­nit­te­lun parissa. Stu­dion sul­jet­tua ovensa Chris aloitti työt Ford-jäl­leen­myy­jän varao­sao­sas­tolla. Kah­dek­san Ford-vuo­tensa aikana Chris eteni osas­to­pääl­li­köksi, kun­nes Ponsse kut­sui miestä. “Pons­selta kysyt­tiin oli­sinko kiin­nos­tu­nut varao­sao­sas­ton joh­ta­mi­sesta. Pää­tös ei ollut helppo, mutta se osoit­tau­tui yhdeksi par­haim­mista pää­tök­sis­täni”, toteaa Chris. Vuo­sien saa­tossa koneet ja tek­no­lo­gia ovat kehit­ty­neet val­ta­vasti. “Kun aloi­tin Pons­sen pal­ve­luk­sessa, HS15 oli moderni mekaa­ni­nen ihme. Nyt kat­soes­sani Scor­pion Gian­tia mie­tin, mitä­hän seu­raa­vaksi kehi­te­tään?” Chris iloit­see, että yri­tyk­sen perus­ar­vot ovat säi­ly­neet samoina koko Ponsse-uran ajan. “Työ­ka­ve­rini ovat kuin per­hettä ja asiak­kaat ystä­viä.”

Valo­ku­vaus ja musiikki ovat aina olleet lähellä Chri­sin sydäntä. Hän onkin onnis­tu­nut yhdis­tä­mään työn ja har­ras­tuk­sena erin­omai­sesti. Päi­vä­työn ohella Chris lau­loi ja soitti kita­raa ja bas­soa eri bän­deissä.  “Jäin eläk­keelle ammat­ti­mai­sesta soit­ta­mi­sesta muu­tama vuosi sit­ten viet­tääk­seni enem­män aikaa per­heeni kanssa.  Kir­joi­tan ja ääni­tän edel­leen musiik­kia. Itse asiassa suuri osa musii­kista teke­mil­lämme Pons­se­vi­deoilla on minun sävel­tä­määni,” ker­too Chris. “Tun­tuu kuin elä­mäni olisi teh­nyt ympy­rän, sillä mul­ti­me­dia­suun­nit­te­li­jan työssä niin kuvat kuin musiikki ovat osa jokaista työ­päi­vääni.” 

Nykyi­sin Chris viet­tää vii­kon­lo­put ret­keil­len, pyö­räil­len, valo­ku­vaa­malla ja len­tä­mällä eri­lai­sia R/C‑lentokoneita.  “Kun saa tehdä mie­lei­si­ään asioita, nel­jän­nes­vuo­si­sata ei ole aika eikä mikään! Tar­jo­taan­han juh­lan kun­niaksi kui­ten­kin kak­kua?”, vel­mui­lee Chris.  

Kesä­kuun alusta alkaen Chri­sin teh­tä­vän­kuva laa­je­nee Poh­jois-Ame­ri­kan Area Mar­ke­ting and Com­mu­nica­tions  Mana­ge­riksi Pons­sen uuden alue orga­ni­saa­tion myötä.