Asen­ta­ja­kil­pailu toi Suo­meen Pons­sen huol­toa­sen­ta­jien par­haim­mis­toa

Pons­sen ja sen jäl­leen­myy­jien huol­toa­sen­ta­jat pää­si­vät otta­maan mit­taa parem­muu­des­taan. Eri­lai­sista huol­to­teh­tä­vistä koos­tuva kisa oli äärim­mäi­sen tasai­nen, ja ensim­mäi­sen ker­ran ykkös­sija jaet­tiin kah­den asen­ta­jan kes­ken.

Pons­sen kan­sain­vä­li­sen asen­ta­ja­kil­pai­lun ensim­mäi­nen sija jaet­tiin pis­tei­den men­nessä tasa­nyh­dys­val­ta­lai­sen Mike Froe­lic­hin ja ete­lä­afrik­ka­lai­sen Andre Ror­ken välillä.

”En arvan­nut, että kisa sujui niin hyvin!” toteaa Ponsse North Ame­rican huol­toa­sen­taja Mike Froe­lich pal­kin­non saa­tu­aan. ”Yri­tin tehdä par­haani. Teh­tä­vät oli­vat nor­maa­leja huol­to­töitä, mutta aika­raja teki teh­tä­vistä haas­ta­via,” hän ker­too.

Asen­ta­ja­kil­pai­lun pal­kin­to­jen­jaon jäl­keen osal­lis­tu­jat ja kisa­jär­jes­tä­jät kokoon­tui­vat ryh­mä­ku­vaan. Etua­lalla vasem­malta Marko Sopa­nen, Mike Froe­lich ja Andre Rorke.

Froe­lic­hin kanssa toi­sen sijan jakoi Pons­sen etelä-afrik­ka­lai­sen jäl­leen­myy­jän M.T.S. Part­sin huol­toa­sen­taja Andre Rorke. Kol­man­nelle sijalle tuli Pons­sen sopi­mus­huol­taja Kone­huolto Sopa­nen Oy:n Marko Sopa­nen.

Kisoissa parem­muu­desta mit­te­li­vät niin Pons­sen, tytä­ryh­tiöi­den, sen sopi­mus­huol­ta­jien kuin jäl­leen­myy­jien huol­toa­sen­ta­jat. Kisa pääs­tiin jär­jes­tä­mään jo vii­den­nen ker­ran muu­ta­man vuo­den tauon jäl­keen. Kil­pailu jär­jes­tet­tiin hel­tei­sessä Iisal­messa kesä­kuun alussa.

KISA HAAS­TAA JA OPET­TAA

Tänä vuonna kisaan saa­tiin osal­lis­tu­jia yhteensä 15, ja he saa­pui­vat kisaa­maan Iisal­meen 14:stä eri maasta.

“Monet tytä­ryh­tiömme ja jäl­leen­myy­jämme jär­jes­tä­vät pai­kal­li­sesti kar­sin­ta­ki­soja, joissa vali­taan paras huol­toa­sen­taja osal­lis­tu­maan kisaan Suo­messa. Kyseessä on tie­ten­kin kisa, mutta tämä on myös hyvä paikka oppia lyhyessä ajassa uutta haas­teel­li­sissa kisa­teh­tä­vissä ja tutus­tua Ponsse-asen­ta­jiin ympäri maa­il­maa”, kokoaa Pons­sen Ser­vice Trai­ning Coor­di­na­tor Jarkko Kopo­nen.

”Kil­pailu on tär­keä huol­toa­sen­ta­jien työn tär­key­den esil­le­tuo­mi­seksi ja hei­dän oman moti­vaa­tionsa kan­nalta, kun pää­see mukaan täl­lai­seen kisaan”, kokoaa Pons­sen huol­to­pääl­likkö Terho Tans­ka­nen.

ARKI­SISTA HUOL­TO­TÖISTÄ HAAS­TA­VIIN VIAN­HA­KUI­HIN

Kil­pailu koos­tuu kir­jal­li­sesta kokeesta ja käy­tän­nön teh­tä­vistä. Teh­tä­villä pun­ni­taan osaa­mista niin konei­den yllä­pi­dosta kuin haas­teel­li­sem­pien vika­ti­lan­tei­den sel­vit­tä­mi­sestä. Teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­seen aikaa on puo­lesta tun­nista 45 minuut­tiin.

“Suo­ri­tusa­jalla ei ole pis­tey­tyk­sen kan­nalta mer­ki­tystä, vaan tuo­mari seu­raa teh­tä­vän teke­mistä tark­kaan ja arvioi sen perus­teella kil­pai­li­jan suo­ri­tuk­sen,” Kopo­nen tar­ken­taa.

MAH­DOL­LI­SUUS OPPIA KOL­LE­GOILTA

Kisaa­jat pää­si­vät myös tutus­tu­maan Vie­re­män teh­taa­seen. Koko kisa itses­sään oli monelle mah­tava mah­dol­li­suus oppia.

”Oli mah­ta­vaa tutus­tua mui­hin Pons­sen asen­ta­jiin ympä­ri­maa­il­maa sekä jakaa aja­tuk­sia niin työstä kuin Pons­sen rat­kai­suista”, ker­too Mike Froe­lich.

”On hie­noa oppia, miten monella eri tapaa huol­to­teh­tä­viä voi­kaan rat­kaista”, jat­kaa kol­man­nen sijan kil­pai­lussa saa­vut­ta­nut Marko Sopa­nen.

Ylä-Savon ammat­tio­pisto on ollut mukana yhteis­työ­kump­pa­nina kil­pai­lussa alusta saakka. Ponsse tekee YSAO:n kanssa yhteis­työtä monella tapaa, ja kil­pailu on yksi monista yhteis­työn­muo­doista.

Ponsse var­mis­taa osaa­van ja ammat­ti­tai­toi­sen hen­ki­lös­tön sään­nöl­li­sellä kou­lu­tuk­sella ja työn­kier­to­mah­dol­li­suuk­silla. Tuemme omaeh­toista, esi­mer­kiksi tut­kin­toon täh­tää­vää, kou­lut­tau­tu­mista.