Jäte­me­talli kier­rä­te­tään tehok­kaasti teh­taalla

Jäte­me­tal­lin kat­tava kier­rä­tys on tär­keä osa Vie­re­män teh­taan laa­du­kasta toi­min­taa, kiteyt­tää tuo­tan­to­pääl­likkö Esa Pent­ti­nen. Aito kiin­nos­tus ympä­ris­töstä ja vas­tuul­li­nen toi­minta ovat pons­se­lais­ten arjessa tär­keässä roo­lissa. Ponsse haluaa tehdä ympä­ris­töön liit­ty­vät asiat edel­lä­kä­vi­jän tavoin – vie­lä­kin parem­min!

Vie­re­män teh­taalla tuo­tan­nossa syn­tyvä jäte­me­talli kier­rä­te­tään huo­lella. Tuo­tan­to­pääl­likkö Esa Pent­ti­sen mukaan Ponsse haluaa olla eri­tyi­sen vas­tuul­li­nen toi­mija, joka tekee asiat oikein ja toi­mii suun­nan­näyt­tä­jänä ympä­ris­töön liit­ty­vissä asioissa.

”Jäte­me­tal­lin kier­rä­tys on tär­keä osa koko­nai­suutta, jossa var­mis­te­taan, että kaikki teh­taalla syn­tyvä kier­rä­tet­tävä mate­ri­aali löy­tää oikean rei­tin jat­ko­käyt­töön. Metal­lien kier­rä­tys on myös talou­del­li­sesti kan­nat­ta­vaa”, Pent­ti­nen sanoo.

Maa­il­man par­hai­den met­sä­ko­nei­den tuo­tan­nossa Vie­re­mällä syn­tyy yli­jää­mä­me­tal­lia kai­kissa vai­heissa jon­kin ver­ran.

Esa Penttinen, production manager, Ponsse Plc
Tuo­tan­to­pääl­likkö Esa Pent­ti­nen on työs­ken­nel­lyt Pons­sella 26 vuotta.

”Suu­rim­man mää­rän tuot­taa osa­val­mis­tus. Esi­mer­kiksi las­tuava työstö irrot­taa metal­lia, joka tulee käsi­tellä ennen kier­rä­tystä. Lisäksi kier­rä­tyk­seen menee romu­me­tal­lia levyn­pa­la­sina ja epä­ku­rant­tia nimik­keis­töä, jota ei voida enää kor­jata tai uudel­leen käyt­tää,” valai­see Pent­ti­nen.

”Lisäksi jää hit­saus­lan­gan pät­kiä, suut­ti­mia, terä­pa­loja, poran­te­riä ja kier­re­tap­peja. Toki ne ovat huo­mat­ta­van pieni osuus metal­li­jät­teen koko­nais­mää­rästä.”

Teh­taan vuo­sit­tai­sesta koko­nais­jä­te­mää­rästä metal­lia on noin 25–30 %, useista sadoista tuhan­sista kiloista aina puo­leen mil­joo­naan kiloon saakka. Tavoit­teena on vähen­tää jäte­me­tal­lin mää­rää toi­min­nassa.

”Suun­nit­te­lun ja tuo­tan­non opti­moin­nilla pyrimme jat­ku­vaan jäte­mää­rän pie­nen­tä­mi­seen. Hukan pois­ta­mi­nen on yksi Pons­sen isoista tavoit­teista, jonka toteut­ta­mi­sessa kaikki toi­min­not ovat mukana tuo­te­ke­hi­tyk­sestä läh­tien.”

Vie­re­män teh­taan työs­tö­ko­neista syn­tyvä las­tu­jäte kul­keu­tuu lat­tian alla kul­ke­vaan auto­maat­ti­seen kier­rä­tys­jär­jes­tel­mään. Jäte pää­tyy bri­ke­töin­ti­ko­neelle, jossa siitä ero­tel­laan leik­kuu­neste ennen kuin jäte puris­te­taan bri­ke­tiksi. Lop­pu­tu­lok­sena on hyvää kier­rä­tet­tyä raaka-ainetta jat­ko­ja­los­tuk­seen. Myös las­tun­ke­räys­jär­jes­tel­mään kyt­ke­mät­tö­mien konei­den jäte pää­tyy samaan paik­kaan.

26 vuotta Pons­sella työs­ken­nel­lyt Esa Pent­ti­nen sanoo, että metal­li­jä­tettä kier­rä­tet­tiin jo hänen uransa alkuai­koina. 

”Myös kupa­rin, mes­sin­gin, alu­mii­nin ja teräk­sen tark­kaa lajit­te­lua on tehty jo vuo­sia. Tavoit­teena on vähen­tää seka­jät­teen osuutta toi­min­nassa ja kier­rät­tää kaikki mah­dol­li­nen mate­ri­aali, mikä vain voi­daan.”

Vie­re­män teh­taan ammat­ti­lai­set ymmär­tä­vät metal­lin kier­rä­tyk­sen ja jät­tei­den lajit­te­lun tär­key­den ja ovat hyvin juo­nessa mukana, kiit­tää Pent­ti­nen.

”Kier­rä­tys ja lajit­telu toi­mi­vat erit­täin hie­nosti. Seka­jät­teestä ei juuri metal­lia löydy, eikä vää­rän lajista metal­lia esi­mer­kiksi teräk­sen seasta.”