Ponsse North Ame­rica: uusi toi­mi­piste Flo­ri­daan vauh­dit­ta­maan CTL-mene­tel­män kas­vua

Ponsse North Ame­rica, Inc. laa­jensi toi­min­taansa ja avasi uuden huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sen Tal­la­has­seen, Flo­ri­daan viime vuo­den lopulla. Laa­jen­tu­mi­sen taus­talla on alu­een saha­ta­va­ran kas­vava kysyntä ja kone­myyn­nin kasvu Yhdys­val­to­jen ete­lä­osassa.

”Olemme äärim­mäi­sen innois­samme uudesta toi­mi­pis­teestä ja toi­minta on läh­te­nyt hie­nosti käyn­tiin. Yhdys­val­to­jen ete­lä­osassa tava­ra­la­ji­me­ne­telmä (CTL, cut-to-length) ei ole vielä niin suo­sittu kuin maassa koko­nai­suu­des­saan, ja halusimme tuoda ympä­ris­töys­tä­väl­li­sen tava­ra­la­ji­me­ne­tel­män myös tänne ete­lään”, ker­too Ponsse North Ame­rica Inc:n toi­mi­tus­joh­taja Pekka Ruus­ka­nen.

”Teol­li­sessa puun­kor­juussa tava­ra­la­ji­me­ne­tel­mässä on monia etuja ver­rat­tuna perin­tei­seen koko­run­ko­me­ne­tel­mään, joka on Yhdys­val­loissa vielä tänä päi­vänä suo­si­tuin mene­telmä. Tava­ra­la­ji­me­ne­tel­mässä har­ves­teri kaa­taa, kar­sii, mit­taa, opti­moi ja kat­koo run­got met­säyh­tiön tilaa­miksi tava­ra­la­jeiksi. CTL-mene­tel­mällä puun­kor­juuta voi­daan tehdä ympäri vuo­den, sää­olo­suh­teista huo­li­matta, joka näkyy koney­rit­tä­jille parem­pana tuot­ta­vuu­tena”, jat­kaa Ruus­ka­nen.

“Halusimme tuoda ympä­ris­töys­tä­väl­li­sen tava­ra­la­ji­me­ne­tel­män myös tänne Yhdys­val­to­jen ete­lä­osaan.”

Pekka Ruus­ka­nen,
toi­mi­tus­joh­taja, Ponsse North Ame­rica, Inc.

Ponsse North Ame­rica, Inc. on vuonna 1995 perus­tettu Pons­sen tytä­ryh­tiö, jonka pää­kont­tori sijait­see Rhi­ne­lan­de­rissa, WI. Työn­te­ki­jöitä on tällä het­kellä 89, ja huol­to­pis­teet sijait­se­vat uuden Flo­ri­dan toi­mi­pis­teen lisäksi Wiscon­si­nissa, Mic­hi­ga­nissa, Min­ne­so­tassa ja Ore­go­nissa. Pons­sella on tällä het­kellä Yhdys­val­loissa on yhteensä 14 huol­to­pal­ve­lu­pis­tettä ja yksi jäl­leen­myyjä.

Tava­ra­la­ji­me­ne­tel­mässä (CTL, cut-to-length) puut pro­ses­soi­daan jo met­sässä käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan, ja oksat ja lat­vuk­set jää­vät met­sän­poh­jaan uuden puusu­ku­pol­ven ravin­noksi. Ponsse on omis­ta­nut jo vii­mei­set yli viisi vuo­si­kym­mentä tehok­kaan ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sen tava­ra­la­ji­me­ne­tel­män met­sä­ko­nei­den val­mis­tuk­seen, myyn­tiin, huol­toon sekä tuote- ja pal­ve­lu­ke­hi­tyk­seen.