Yhdys­val­tain län­si­ran­ni­kon asiak­kaita pal­vel­laan entis­tä­kin parem­min

Pons­sen ja PacWest Mac­hi­nery sol­mima jäl­leen­myyn­ti­so­pi­mus vah­vis­taa Yhdys­val­to­jen län­si­ran­ni­kon Ponsse-pal­ve­luja enti­ses­tään. Syys­kuussa käyn­nis­ty­nyt yhteis­työ on läh­te­nyt hyvin liik­keelle. Nyt huol­to­pal­ve­lut ovat entis­tä­kin parem­min saa­ta­villa alu­een asiak­kaille.

Jäl­leen­myyn­ti­so­pi­muk­sen myötä PacWest vas­taa PONSSE-met­sä­ko­nei­den ja har­ves­te­ri­päi­den myyn­nistä, huol­losta ja pal­ve­lu­tar­jon­nan kehit­tä­mi­sestä Ore­go­nin, Was­hing­to­nin ja Ida­hon osa­val­tioissa. Yhteis­työssä PacWes­tille siir­tyi Pons­sen Ore­go­nissa sijait­seva Cobur­gin huol­to­pal­ve­lu­kes­kus toi­min­toi­neen sekä kone- ja varao­sa­va­rasto. PacWest myös vas­taa alu­een kou­lu­tus­tar­jon­nasta. 

”Olemme innois­samme yhteis­työstä Pons­sen kanssa”, ker­too PacWest Mac­hi­ne­ryn toi­mi­tus­joh­taja Andy Wold. ”Ponsse on alan joh­ta­via tava­ra­la­ji­me­ne­tel­män met­sä­ko­nei­den val­mis­ta­jia, jonka vah­vaa asia­kas­läh­töistä toi­min­ta­ta­paa olemme arvos­ta­neet jo pit­kään. Odo­tamme yhteis­työn jat­ku­mista Pons­sen ja koko met­sä­teol­li­suu­den kanssa”, jat­kaa Wold. 

Olemme innois­samme yhteis­työstä Pons­sen kanssa

– Andy Wold, PacWest Mac­hi­ne­ryn toi­mi­tus­joh­taja

”Yhdessä PacWe­sin kanssa meillä on mah­dol­li­suus kas­vaa ja laa­jen­tua län­si­ran­ni­kolla. Heillä on voi­ma­kas tahto kehit­tyä ja vahva sitou­tu­mi­nen met­sä­alaan – aivan kuten meil­lä­kin. Val­mis ja toi­miva ver­kosto län­nessä tuo pal­ve­lut entis­tä­kin lähem­mäksi alu­een asiak­kai­tamme”, ker­too Ponsse North Ame­rica, Inc:in toi­mi­tus­joh­taja Pekka Ruus­ka­nen. 

Yhdys­val­ta­lai­nen PacWest Mac­hi­nery on eri­kois­tu­nut tuo­tan­to­lait­tei­den ja maan­ra­ken­nus­ko­nei­den myyn­tiin ja huol­toon. Viime vuo­sina voi­mak­kaasti Yhdys­val­to­jen län­si­ran­ni­kolle laa­jen­tu­nut yhtiö on osa Jos­hua Green ‑per­he­kon­ser­nia. PacWest toi­mii myös Vol­von ja Met­son viral­li­sena jäl­leen­myy­jänä Ore­go­nin ja Was­hing­to­nin osa­val­tioissa sekä Poh­jois-Ida­hossa. Yhtiön myynti- ja huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­set sijait­se­vat: Spo­ka­nessa, Seatt­lessa, Port­lan­dissa, Mount Ver­no­nissa, Pasco­nissa ja Euge­nessa.

HUOL­TO­PAL­VE­LU­VER­KOSTO VAH­VIS­TUI ENTI­SES­TÄÄN

Pons­sen asiak­kaita pal­ve­lee län­nessä nyt kuusi toi­mi­paik­kaa enti­sen yhden sijaan. Asiak­kaille tämä tar­koit­taa esi­mer­kiksi lyhem­piä väli­mat­koja huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­siin. 

”Haluamme laa­jen­taa ja kas­vat­taa toi­min­taamme Yhdys­val­loissa, mutta val­ta­vassa maassa emme voi inves­toida joka puo­lelle. Län­si­ran­ni­kon huol­to­pal­ve­lu­ver­kos­tomme laa­jen­tui yhteis­työn myötä erin­omai­sesti. Was­hing­to­nin ja Ida­hon alu­een asiak­kaille tämä oli eri­tyi­sen hyvä uuti­nen, sillä aiem­min matka Cobur­gin huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­seen oli pitkä”, ker­too Yhdys­val­to­jen Ponsse-jäl­leen­myy­jä­ver­kos­ton Area Mana­ger Samuel Vidgren. “Nyt Was­hing­to­nin osa­val­tiossa asiak­kaita pal­ve­lee neljä uutta toi­mi­pis­tettä  ja enem­män huol­to­hen­ki­lö­kun­taa. Tämä tar­koit­taa lyhyem­piä väli­mat­koja ja entistä nopeam­paa pal­ve­lua”, hän jat­kaa. 

Yhdys­val­tain mark­ki­noilla asiak­kaita pal­vel­laan jat­ku­vasti kehit­ty­vällä jäl­leen­myyn­ti­ver­kos­tolla. Alu­eella toi­mii tällä het­kellä kolme Pons­sen jäl­leen­myy­jää: PacWest, Chadwick-BaRoss Inc. ja Kleis Equip­ment LLC. Ponsse North Ame­rica, Inc., pal­ve­lee suur­ten jär­vien aluetta ja maan ete­lä­osaa. PacWest hoi­taa län­ti­sen alu­een asiak­kaat, Chadwick-BaRoss toi­mii idässä, ja Kleis Equip­ment pal­ve­lee New Yor­kin alu­een asiakkaita.Yhdysvalloissa asiak­kaita pal­ve­lee nyt kaik­ki­aan 28 huol­to­pal­ve­lu­kes­kusta. 

Nyt meillä on Was­hing­to­nissa neljä uutta toi­mi­pis­tettä ja enem­män huolto hen­ki­lö­kun­taa.
Tämä tar­koit­taa lyhyem­piä väli­mat­koja ja entistä nopeam­paa pal­ve­lua.

– Samuel Vidgren, Yhdys­val­to­jen Ponsse-jäl­leen­myy­jä­ver­kos­ton Area Mana­ger
Pons­sen huol­to­pal­ve­lu­kes­kus Cobur­gissa Ore­go­nissa pal­ve­lee asiak­kaita aivan kuten ennen­kin. Yhteis­työ PacWes­tin kanssa tar­joaa meille ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den kehit­tyä.

– Pekka Ruus­ka­nen, toi­mi­tus­joh­taja, Ponsse North Ame­rica Inc. 

”Ver­kos­tomme kehit­tä­mi­nen on jat­ku­vaa työtä: Esi­mer­kiksi Min­ne­so­tan, Grand Rapid­sin huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­seen on suun­nit­teilla pesu­hal­lin laa­jen­nus, ja Wiscon­si­nissa, Rhi­ne­lan­de­rin huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­seen teh­dään varao­sa­va­ras­ton ja ‑lähe­tys­ti­lo­jen laa­jen­nus”, sanoo Samuel Vidgren. ”Nämä paran­nuk­set hyö­dyt­tä­vät sekä asiak­kai­tamme että poh­jois­osan jäl­leen­myy­jiä ja sopi­mus­huol­ta­jia. PacWes­tin kanssa panos­tamme myös kou­lu­tuk­siin. Yhteis­työn kautta saamme käyt­töömme lisää kou­lut­ta­jia ja parem­mat kou­lu­tus­ti­lat ja ‑tar­vik­keet”, Vidgren täy­den­tää.

”Yhteis­työ PacWes­tin kanssa tar­joaa meille ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den kehit­tyä. Ponsse haluaa taata asiak­kail­leen alan par­haan asia­kas­ko­ke­muk­sen, ja tämän yhteis­työn myötä lupaus lunas­te­taan entis­tä­kin parem­min”, ker­too Pekka Ruus­ka­nen.

Olen innois­sani, että voimme tar­jota asiak­kail­lemme nopeam­paa pal­ve­lua laa­jem­malla alu­eella.

– Steve Baker, PacWest Mac­hi­ne­ryn huol­to­pääl­likkö 

”ASIAK­KAITA PAL­VEL­LAAN AIVAN KUTEN ENNEN­KIN”

PacWes­tille, joka on osa per­heo­mis­teista yhtiötä, työn­te­ki­jöi­den hyvin­vointi on tär­keää – aivan kuten per­hey­ri­tys Pons­sel­le­kin. Uuden omis­ta­jan saa­neen Cobur­gin huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sen työn­te­ki­jöistä ja hei­dän hyvin­voin­nis­taan pide­tään kiinni jat­kos­sa­kin. 

”Olemme otta­neet Ore­go­nin alu­een enti­set pons­se­lai­set ilolla vas­taan. Ensim­mäi­sen viik­ko­jen aikana olemme pääs­seet tutus­tu­maan toi­siimme ja tar­jon­neet mah­dol­li­suu­den kou­lu­tuk­siin. Haluamme taata asiak­kail­lemme laa­du­kasta pal­ve­lua myös jat­kossa ja tar­vit­taessa laa­jen­namme pal­ve­lu­tar­jon­taamme”, ker­too Andy Wold. 

Huol­to­pääl­likkö Steve Baker on yksi Pons­sen työn­te­ki­jöistä, jotka siir­tyi­vät PacWes­tille Cobur­gin huol­to­kes­kuk­sesta. 

”Työs­ken­tely Pons­sella oli hie­noa, mutta nyt olen kui­ten­kin innois­sani, että voimme tar­jota asiak­kail­lemme nopeam­paa pal­ve­lua laa­jem­malla alu­eella”, Baker ker­too.

ETELÄ-YHDYS­VAL­TO­JEN HOU­KUT­TE­LEVA MARK­KINA

Tava­ra­la­ji­me­ne­tel­män puun­kor­juu­tek­no­lo­gialle on Yhdys­val­to­jen­mark­ki­noilla pal­jon poten­ti­aa­lia. Maan yri­ty­sys­tä­väl­li­nen ilma­piiri tar­joaa suo­tui­san ympä­ris­tön met­sä­ko­ne­mark­ki­nalle, ja Pons­sen kone­kanta kas­vaa­kin alu­eella tasai­sesti. Hou­kut­te­le­vat kas­vu­mah­dol­li­suu­det ovat eri­tyi­sesti maan ete­lä­osassa, jossa ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen tava­ra­la­ji­me­ne­telmä ei ole vielä yhtä suo­sittu kuin koko­run­ko­me­ne­telmä. Viime vuo­den lopul­la­Ponsse North Ame­rica, Inc. avasi uuden huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sen Tal­la­has­seen Flo­ri­daan. Laa­jen­nus oli vas­taus alu­een kas­va­vaan saha­ta­va­ran kysyn­tään ja kone­myyn­nin kas­vuun.

Yhdys­val­to­jen saha­ta­va­ran kysyntä on koko­nai­suu­des­saan hie­man las­ke­nut maa­il­man­laa­jui­sen inflaa­tion ja kor­ko­ta­son nousun vuoksi. Lisäksi paperi- ja sel­lu­ta­va­ra­mark­ki­nat ovat hil­jen­ty­neet. Asun­to­mark­ki­noilla on kui­ten­kin valoa näky­vissä. Eri­tyi­sesti asun­to­ra­ken­ta­jien tule­vai­suus näyt­tää valoi­salta. Kysyn­tää vai­kut­taisi eten­kin ole­van uusien, edul­lis­ten talo­jen raken­ta­mi­selle. Tämä myön­tei­nen suun­taus on havait­ta­vissa vuo­den 2023 tilas­toissa, joissa uusien talo­jen raken­ta­mi­nen on alka­nut kas­vaa.

One Ponsse! PacWest ja Ponsse yhdessä Yhdys­val­to­jen Paci­fic Log­ging Congress ‑mes­suilla syys­kuussa 2023.

PACWEST MAC­HI­NERY

PONSSE YHDYS­VAL­LOISSA

TER­VE­TU­LOA PONSSE-VER­KOS­TOON, KYLE REPAIR! 

Ponsse North Ame­rica Inc. alle­kir­joitti keväällä varaosa- ja huol­to­so­pi­muk­sen Kyle Repair LLC:n kanssa. Eri­tyi­sesti Luo­teis-Wiscon­si­nin alu­eella oli kysyn­tää uudelle varaosa- ja huol­to­toi­min­nalle. Kyle Repair toi­mii Park Fall­sissa Wiscon­si­nissa ja on lois­tava lisä Pons­sen Yhdys­val­to­jen poh­jois­osan huol­to­ver­kos­toon. Kyle´s Repai­rilla työs­ken­te­lee yhteensä kah­dek­san ammat­ti­tai­toista, kokoai­kaista työn­te­ki­jää. Varao­sien parissa työs­ken­te­lee kaksi työn­te­ki­jää ja huol­to­pal­ve­luissa neljä. Tällä het­kellä päi­vit­täi­sessä työs­ken­te­lyssä on mukana myös yksi har­joit­te­lija. Asiak­kaita pal­vel­laan kah­den nos­tu­rilla varus­te­tun huol­toau­ton voi­min. Kyle´s Repai­rin omis­taja, Mark Kyle, on aloit­ta­nut uransa mekaa­nik­kona. Myö­hem­min hän on toi­mi­nut myös huol­to­pääl­li­kön teh­tä­vissä. Mar­killa on ollut myös omia jäl­leen­myy­jiä Whi­te­hal­lissa ja Duran­dissa Wiscon­si­nissa. Vii­mei­set seit­se­män vuotta Kyle on kui­ten­kin työs­ken­nel­lyt Park Fall­sin alu­eella. Mark uskoo, että laa­du­kas asia­kas­pal­velu ja jäl­ki­mark­ki­nointi kan­taa pit­källe. Omis­ta­jan motto kuu­luu­kin: ”Hyvä pal­velu on se, joka myy!”.