Progress Tech­nik Ltd. Ponsse-met­sä­ko­nei­den myyjä ja huol­taja Bul­ga­riassa

Progress Tech­nik Ltd. on kehit­tä­nyt toi­min­to­jaan Bul­ga­riassa usean vuo­den ajan ja toi­mii nyt Pons­sen viral­li­sena jäl­leen­myy­jänä. Vuonna 2014 perus­te­tun Progress Tech­nik Ltd.:n pää­toi­mia­lana on met­sän- ja puun­ja­los­tus­teol­li­suu­den tuot­tei­den myynti ja huolto.

”Yhteis­työmme alkoi neljä vuotta sit­ten. Progress Tech­ni­kin hen­ki­lö­kunta on osoit­ta­nut, että he ovat meille erin­omai­nen kump­pani Bul­ga­rian mark­ki­nalle. Olemme myös erit­täin vai­kut­tu­neita hei­dän uusista tilois­taan Pazardz­hi­kissa, Keski-Bul­ga­riassa”, ker­too Pons­sen alue­joh­taja Antti Räsä­nen.

Bul­ga­rian met­sät

Met­sät koos­tu­vat alan­koa­luei­den tam­mi­val­tai­sista met­si­köistä, pyök­ki­val­tai­sista ja pyökki-havu­puuse­ka­met­sistä sekä vuo­ris­to­jen puh­taista havu­met­si­köistä.

Maan met­sä­pinta-ala on yhteensä vähän alle neljä mil­joo­naa heh­taa­ria, mikä on yli 35 % maan pinta-alasta. Suu­rin osa Bul­ga­rian met­sistä on nuo­ria tai keski-ikäi­siä.

Vuo­sia kes­tä­nyt kehi­tys­työ sine­töi­tiin viral­li­seksi yhteis­työksi. Jussi Hen­tu­nen, joh­taja, jäl­leen­myyn­ti­ver­kos­ton kehi­tys, Ivan Las­kov, Com­mercial direc­tor, Boji­dar Pet­kov, CEO, sekä alue­joh­taja Antti Räsä­nen.

Progress Tech­nik jär­jesti uusien toi­mi­ti­lo­jen ava­jai­set ja hak­kuu­näy­tök­sen. Pai­kalla oli iso joukko met­sä­ko­neista ja met­sä­teol­li­suu­desta kiin­nos­tu­neita vie­raita.