ESW-ohjeis­tus kehit­tää huol­to­pal­ve­lui­den laa­tua ja tur­val­li­suutta

Teho­kas ja tur­val­li­nen huol­to­pal­ve­lu­kes­kus tuot­taa asiak­kaille parasta mah­dol­lista huol­to­pal­ve­lua. Effec­tive and Safe Works­hop (ESW) aut­taa tun­nis­ta­maan kehi­tys­koh­teet ja mah­dol­lis­taa huol­to­pal­ve­lu­jen jat­ku­van kehit­tä­mi­sen. Yli 600 teh­tyä ESW-audi­toin­tia on esi­merkki Pons­sen sitou­tu­mi­sesta kor­ke­aan laa­tuun ja asia­kas­tyy­ty­väi­syy­teen.

TÄY­DEN VII­DEN TÄH­DEN TAI­TO­TIE­TOA

Kuo­pion pal­ve­lu­kes­kuk­sessa audi­tointi suo­ri­tet­tiin maa­lis­kuussa 2022. Todet­tiin, että toi­min­taansa kehit­tä­nut pal­ve­lu­kes­kus täyt­tää vii­den täh­den kri­tee­rit. Täy­den pal­ve­lun pal­ve­lu­kes­kus toi­mii Kuo­piossa kym­me­nen hen­gen voi­min.

”Muu­timme uusiin tiloi­hin Saha­ka­dulle vuo­den 2020 alussa. Tiloi­hin raken­net­tiin nykyis­ten met­sä­ko­nei­den vaa­ti­mus­ten mukai­nen kor­jaamo. Olen tyy­ty­väi­nen, että olemme saa­neet pal­ve­lu­kes­kuk­sen tähän pis­tee­seen ja täyt­tä­neet vii­den täh­den kri­tee­rit”, sanoo Kuo­pion pal­ve­lu­kes­kuk­sen huol­toe­si­hen­kilö Marko Luo­des.

Suo­messa on 14 Pons­sen omaa pal­ve­lu­kes­kusta, joista ESW-audi­toin­nin pii­rissä on 11 paik­kaa. Kuusi audi­toi­dusta pal­ve­lu­kes­kuk­sista on ansain­nut viisi täh­teä ja viisi pal­ve­lu­kes­kusta neljä täh­teä.

ESW on lyhenne sanoista Effec­tive and Safe Works­hop, suo­meksi teho­kas ja tur­val­li­nen huol­to­pal­ve­lu­kes­kus. Se on kat­tava ohjeis­tus Pons­sen val­tuut­ta­mille huolto-orga­ni­saa­tioille huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sen tuot­ta­mista toi­min­noista ja pal­ve­luista.

ESW-ohjeis­tus aut­taa tuot­ta­maan mah­dol­li­sim­man hyvää ja tasa­laa­tuista pal­ve­lua asiak­kaalle riip­pu­matta siitä, missä päin maa­il­maa hän työs­ken­te­lee ja hank­kiiko hän pal­ve­lun Pons­sen omalta huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­selta, jäl­leen­myy­jältä vai sopi­mus­huol­ta­jalta.

“ESW on myös jat­ku­van paran­ta­mi­sen työ­kalu, jonka perus­tar­koi­tus on huol­to­ver­kos­ton kehit­tä­mi­nen glo­baa­listi ja huol­to­toi­min­to­jen paran­ta­mi­nen pai­kal­li­sesti”, sanoo Pons­sen kenttä- ja huol­to­pal­ve­lu­kes­kus­ten toi­min­to­jen kehit­tä­mi­sestä vas­taava Harri Perä­talo.

Se, mikä alkoi aikoi­naan audi­toin­tina, on kehit­ty­nyt ohjeis­tuk­seksi. Ohjeis­tus tuo tie­toa parem­min saa­ta­ville, vas­taa­maan muut­tu­via tar­peita. Nyky­ään audi­tointi on vain yksi osa laa­jem­paa ohjeis­tuk­sen koko­nai­suutta. 

Ensim­mäi­set kolme tes­ti­au­di­toin­tia Pons­sella teh­tiin pie­nen kehi­tys­tii­min toi­mesta vuonna 2011. Yksi läh­tö­kohta oli vah­vis­taa Pons­sen laa­tu­mie­li­ku­vaa huol­to­ver­kos­tossa.

”Tarve oli myös saada näky­vyyttä pai­kal­li­seen toi­min­taan ja sään­nöl­listä kah­den­suun­taista kom­mu­ni­koin­tia ver­kos­toomme, joka toi­mii ympäri maa­il­maa.”

OHJEIS­TUS HUOL­TO­PAL­VE­LU­KES­KUK­SEN ERI TOI­MIN­NOILLE

ESW kat­taa 28 eri osa-aluetta, jotka ulot­tu­vat asia­kas­ti­lan jär­jes­te­lystä ja brän­däyk­sestä huolto- ja varao­sa­pro­ses­sien tehok­kuu­teen ja osaa­mi­seen. Tär­keitä koko­nai­suuk­sia ja mitat­ta­via osa-alueita ovat työ­tur­val­li­suus, ympä­ris­tö­asiat ja kou­lu­tus.

”ESW-työssä sel­vi­tämme, kuinka huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sessa ja kent­tä­huol­lossa on varau­duttu asioi­hin, joista moni liit­tyy vas­tuul­li­suu­teen. Kou­lu­tus on myös osa vas­tuul­lista ja tur­val­lista toi­min­taa.”

Pons­sen teh­da­sau­di­toi­jia on tällä het­kellä 11, pää­osin huol­lon ammat­ti­lai­sia eri osa-alueilta. Lisäksi pai­kal­li­sia audi­toi­jia toi­mii esi­mer­kiksi Poh­jois-Ame­ri­kassa, Uru­guayssa, Bra­si­liassa ja Ruot­sissa – mark­ki­noilla, jotka sijait­se­vat kau­kana teh­taasta tai joissa on iso sopi­mus­huol­to­ver­kosto.

Audi­toin­ti­pro­sessi itses­sään on yhteis­työtä, jossa audi­toi­jat ja huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­set työs­ken­te­le­vät yhdessä paran­nus­koh­tei­den tun­nis­ta­mi­seksi.

“On tär­keää, että audi­tointi koe­taan nime­no­maan kehi­tys­työ­ka­luksi. Me haluamme tukea huol­to­pis­tei­tämme, emme arvos­tella niitä. Kun tun­nis­tamme ja toteu­tamme paran­nuk­sia, pal­ve­lumme laatu nousee – ja siitä hyö­ty­vät eni­ten asiak­kaamme ja pai­kal­li­nen huol­to­pal­velu”, Harri toteaa.

ENSIN MITA­TAAN, SIT­TEN PARAN­NE­TAAN

Harri Perä­talo sanoo ESW-työ­ka­lun ydin­a­ja­tuk­seksi sen, että sitä mitä voi­daan mitata, voi­daan paran­taa. Ilman mit­taa­mista on vai­kea tie­tää kehit­tä­mi­sen koh­teita tar­kasti. Kun jokai­nen osa-alue on pis­tey­tetty, lop­pu­tu­lok­sesta anne­taan niin sanottu täh­ti­luo­ki­tus.

”Esi­mer­kiksi kol­men täh­den mini­mi­raja on 49 % mak­si­mi­pis­teistä. Par­haan arvo­sa­nan eli vii­den täh­den raja on 89 %. Ker­ran saatu hyvä arvo­sana ei pysy itses­tään samana ikui­sesti. Tar­vi­taan jat­ku­vaa kehit­tä­mistä, ja myös kri­tee­rit voi­vat muut­tua tar­peit­ten mukaan.”

Pis­tey­tys myös moti­voi ja herät­te­lee posi­tii­vista kil­pai­lu­hen­keä. Huol­lon ammat­ti­lai­set halua­vat näyt­tää, että he kyllä osaa­vat hoi­taa hom­mansa. 

Erin­omaista ruot­sa­laista huolto-osaa­mista edus­taa Örns­kölds­vi­kin huol­to­pal­ve­lu­kes­kus, joka sai audi­toin­nissa neljä täh­teä vuonna 2022.

Vuo­sia maa­il­malla Pons­sen lei­vissä työs­ken­nel­lyt Harri sanoo huo­man­neensa, että asiak­kaat arvos­ta­vat, kun pai­kal­li­nen val­tuu­tettu Pons­se­huolto inves­toi, kehit­tää ja paran­taa pit­kä­jän­tei­sesti toi­min­to­jaan.

”Sil­loin myös asia­kas uskal­taa tehdä inves­toin­nin ja ostaa koneen. Hän voi luot­taa sii­hen, että Ponsse tekee par­haansa ja pitää koneet pyö­ri­mässä.”

BUL­GA­RIAN MARK­KIN­AJOH­TA­JAN TAVOIT­TEENA VIISI TÄH­TEÄ

Vuonna 2014 perus­tettu Progress Tech­nik Ltd. tar­joaa pal­ve­luita puu- ja met­sä­teol­li­suu­den asiak­kail­leen. Vuonna 2018 alkoi yhteis­työ Pons­sen kanssa ja viime vuonna yri­tyk­sestä tuli Pons­sen viral­li­nen jäl­leen­myyjä Bul­ga­riassa.

”Alle kuu­dessa vuo­dessa olemme kas­va­neet mark­kin­ajoh­ta­jaksi, ja pal­ve­lemme jo noin sataa PONSSE-konetta Bul­ga­rian mark­ki­noilla”, sanoo kau­pal­li­nen joh­taja Ivan Las­kov.

”Ja roh­ke­nen sanoa, että menes­tys joh­tuu lähei­sestä suh­teesta Pons­sen myyn­tiin, mark­ki­noin­tiin sekä huol­toon ja varao­sa­pal­ve­lui­hin”, hän lisää.

Progress Tech­nik on menes­ty­nyt yhteis­työssä Pons­sen kanssa. ESW-ohjeis­tuk­sien käyt­töön­otto toi muka­naan pal­jon hyö­dyl­listä koke­musta ja moti­voi tii­miä jat­ku­vaan paran­ta­mi­seen.

Progress Tech­ni­kissä on käy­tetty ESW-manu­aa­lia ja pyritty nou­dat­ta­maan sitä mah­dol­li­sim­man tar­kasti. ESW-manu­aali, joka on tar­koi­tettu val­tuu­te­tulle PONSSE-huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sille, on yhteen­veto par­haista käy­tän­nöistä ja Pons­sen pit­kän koke­muk­sen tulos met­sä­ko­nei­den huol­lossa ja asia­kas­pal­ve­lussa, Ivan kuvaa.

”Tar­jo­tak­semme parasta pal­ve­lua asiak­kail­lemme mei­dän on oltava mah­dol­li­sim­man val­mis­tau­tu­neita, ja ESW-ohjeet ovat paras tapa tehdä niin. ESW aut­toi myös val­mis­tau­tu­maan tilan­tei­siin, joita emme olleet aiem­min koh­dan­neet.”

ESW-ohjeis­tuk­sien käyt­töön­otto oli Iva­nin mukaan pitkä ja vaa­ti­va­kin pro­sessi, joka toi muka­naan pal­jon hyö­dyl­listä koke­musta. Työ yhdisti ja moti­voi tii­miä, jonka kaikki jäse­net pyr­ki­vät edis­tä­mään pro­ses­sin onnis­tu­mista.

”Huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­semme sai neljä täh­teä. Tavoit­tee­namme seu­raa­vien kol­men vuo­den aikana on työs­ken­nellä yhdessä tul­lak­semme vii­den täh­den Ponsse-kump­pa­niksi. Tulemme seu­raa­maan ESW-ohjeita mah­dol­li­sim­man tar­kasti”, sanoo Ivan Las­kov.

MIK­KE­LIN TIIMI YLSI HUIP­PU­TU­LOK­SEEN YHDESSÄ

Pons­sen Mik­ke­lin huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sen tiimi on kehit­tä­nyt toi­min­taansa suu­rin harp­pauk­sin ESW-audi­toin­ti­ra­port­tien perus­teella luo­tu­jen paran­nus­teh­tä­vien ja ohjei­den mukai­sesti. Kun ensim­mäi­nen ESW-audi­tointi kah­dek­san vuo­den takaa antoi tulok­seksi 76 % mak­si­mi­pis­teistä, vuonna 2023 saa­vu­tettu huip­pu­tu­los oli 96 % mak­si­mi­pis­teistä.

”Me tar­tut­tiin ensim­mäi­senä help­poi­hin ja kus­tan­nuk­sil­taan edul­li­siin teh­tä­viin, ja pää­tet­tiin tehdä ne. Sen jäl­keen joka vuosi on pyritty vie­mään myös muu­tama vaa­ti­vampi homma maa­liin saakka”, sanoo alue­huol­to­pääl­likkö Marko Iiva­nai­nen.

Ensim­mäi­sen ESW-tar­kas­tuk­sen aikoi­hin Mik­ke­lissä työs­ken­nel­tiin vielä van­hoissa, nykyistä pie­nem­missä tiloissa.

”Vaikka kor­jaamo oli ahdas, jär­jes­te­limme sen poru­kalla uuteen uskoon, jotta työs­ken­tely sujuisi jou­he­vam­min. Saimme hyvää oppia, kun kai­kelle etsit­tiin oma paik­kansa. Pie­nistä tiloista huo­li­matta pys­tyimme tehos­ta­maan toi­min­taa”, Marko sanoo.

Vuonna 2019 pal­ve­lu­kes­kuk­selle val­mis­tui uusi raken­nus, jonka kor­jaamo poh­jau­tuu ESW:n ohjeis­tuk­seen. Van­hoista tiloista saa­tuja koke­muk­sia hyö­dyn­täen uusi kor­jaamo jär­jes­tet­tiin vii­mei­sen päälle ennen töi­den aloit­ta­mista. Moder­neissa tiloissa työs­ken­tely on teho­kasta ja tur­val­lista, mikä näkyy myös kor­keana asia­kas­tyy­ty­väi­syy­tenä.

”Kor­jaa­moon sisään astues­saan asia­kas näkee, että pai­kat ovat siis­tinä ja kaikki on mie­titty lop­puun saakka. Ensi­vai­ku­telma on jär­jes­tel­mäl­li­nen, ja uskon, että asia­kas saa mie­li­ku­van, että täällä on homma hans­kassa.”

Pons­sen huol­to­pal­ve­lut toi­mi­vat asia­kas­läh­töi­sesti, ja kai­kessa men­nään asia­kas edellä. Siksi oman toi­min­nan kehit­tä­mi­nen saat­taa jos­kus jäädä kii­reen ja asia­kas­töi­den jal­koi­hin, tie­tää Marko Iiva­nai­nen.

”Sitä hyvää het­keä ei vält­tä­mättä kos­kaan tule, vaan tar­vit­tava aika pitää yksin­ker­tai­sesti vain varata ja päät­tää, että nyt lai­te­taan asioita kun­toon. Käy­tetty aika mak­saa itsensä kyllä takai­sin työn tehos­tu­mi­sella ja teke­mi­sen jou­he­vuu­della.”

Teho­kas ja tur­val­li­nen huol­to­pal­ve­lu­kes­kus tuot­taa asiak­kaille parasta mah­dol­lista huol­to­pal­ve­lua.