Jerry Koski – 25 vuotta Pons­sella

Ponsse North Ame­rican huol­to­pääl­likkö Jerry Kos­kella tuli 22.2.2024 täy­teen 25 vuotta Pons­sen pal­ve­luk­sessa.

Suo­ma­lai­set suku­juu­ret omaava Jerry val­mis­tui ras­kai­den työ­ko­nei­den huol­to­me­kaa­ni­koksi 1987 ja aloitti työ­uransa kul­je­tus­yh­tiössä ja siir­tyi pian neli­pyö­räi­siä ajo­ko­neita myy­vään Bark River Cul­vert & Equip­men­tille. Val­me­tin met­sä­ko­neet tuli­vat tutuiksi, kun yri­tyk­sen osti ruot­sa­lai­nen Val­met Fore­stry. Sat­tu­muk­sien kautta Jer­ryn sekä Einari ja Janne Vidgre­nin tiet koh­ta­si­vat yhtei­sen tut­ta­van met­säs­tys­ma­jalla. Einari etsi Mic­hi­ga­niin, Glads­to­nen alu­eelle mekaa­nik­koa. Eina­rin maan­lä­hei­syys teki vai­ku­tuk­sen ja Jerry aloitti Pons­sen pal­ve­luk­sessa hel­mi­kuussa 1999.

Pons­sen arvoista rehel­li­syys (Olemme sanamme mit­tai­sia) on Jer­rylle kes­kei­sin arvo niin asia­kas­työssä kuin hen­ki­lö­koh­tai­sessa elä­mässä.

”Ilman rehel­li­syyttä ja nöy­ryyttä mil­lään ei ole mer­kis­tystä”, toteaa Jerry.

Vuo­sien saa­tossa Ponsse on kas­va­nut val­ta­vasti. Kas­vun myötä yri­tys ja sen työn­te­ki­jät ovat kehit­ty­neet ja muun muassa hen­ki­lös­tö­hal­lin­non myötä työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suus, hyvin­vointi ja mah­dol­li­suu­det omaan kehit­ty­mi­seen ovat paran­tu­neet.

Vapaa-ajal­laan Jerry viet­tää aikaa vai­monsa ja per­heensä kanssa. Luon­nossa liik­ku­mi­nen, telt­tailu, mat­kus­ta­mi­nen, met­säs­tä­mi­nen ja puu­tar­han­hoito ovat lähellä sydäntä.