Pons­sen uudis­te­tut arvot

Pons­sella on vahva ja ainut­laa­tui­nen yri­tys­kult­tuuri. Pons­se­lai­set, kaik­kialla ver­kos­tos­samme, ovat kautta aiko­jen olleet yhtiön tär­kein ja kan­tava voi­ma­vara. Läh­dimme tut­ki­maan kult­tuu­riamme, koska halusimme ymmär­tää, mistä se koos­tuu ja kuinka voi­simme kehit­tää sitä edel­leen toi­min­taym­pä­ris­tömme muut­tuessa. Vahva kult­tuuri on stra­te­gi­nen tavoit­teemme ja haluamme panos­taa sii­hen. Kult­tuu­rimme on kautta his­to­rian ollut yksi vah­vuuk­sis­tamme ja sen ansiosta voimme erot­tau­tua kil­pai­li­joista ja muista työ­nan­ta­jista.

Kult­tuu­rimme tut­ki­mi­sen kautta saimme arvo­kasta palau­tetta ja tar­kem­min mää­ri­tel­tyä tie­toa, mitä haluamme kult­tuu­ris­samme kehit­tää, ja kuinka toi­mimme yhdessä, jotta menes­tymme tule­vai­suu­des­sa­kin. Yksi ensim­mäi­sistä kehi­ty­sas­ke­lista liit­tyy Pons­sen arvoi­hin.

Olemme uudis­ta­neet Pons­sen arvot kun­nioit­taen vah­vaa ole­massa ole­vaa kult­tuu­riamme, mutta ottaen huo­mioon myös nykyi­sen työ­elä­män vaa­teet, tule­vai­suu­den kehi­tys­tar­peet sekä hen­ki­lös­tömme palaut­teet kult­tuu­rista ja arvois­tamme.

Uudis­tumme innolla

Väli­tämme aidosti

Olemme sanamme mit­tai­sia

Teemme asiak­kaalle

Ponsse-hen­gessä on kyse yhdessä teke­mi­sestä. Siitä, että ”me” on aina tär­keämpi, kuin ”minä”, vaikka yksi­lös­tä­kin huolta pide­tään. Se tar­koit­taa myös pientä pil­kettä sil­mä­kul­massa ja suurta ammat­tiyl­peyttä tehdä asiak­kaalle maa­il­man parasta. Ponsse-henki tulee todeksi jokai­sen pons­se­lai­sen arjen teke­mi­sen kautta. Siksi kut­summe Pons­sen arvoja Ponsse-hen­geksi. Tämä Ponsse-henki välit­tyy päi­vit­täin teke­mi­ses­sämme asiak­kaalle, sillä heitä var­ten olemme ole­massa.

”Ponsse-henki syn­tyy, kun toi­mimme arvo­jemme mukaan”

Arvot ohjaa­vat joka­päi­väistä työ­tämme ja nii­den kautta jokai­nen pons­se­lai­nen pää­see vai­kut­ta­maan, mihin suun­taan kult­tuu­rimme tule­vai­suu­dessa kehit­tyy. Kun toi­mimme arvo­jemme mukaan, vai­ku­tamme myön­tei­sesti työssä viih­ty­mi­seen ja yhteis­työ­hön Ponsse-ver­kos­tos­samme, ja tätä kautta myös asia­kas­ko­ke­muk­seen.