Kier­to­ta­lou­den edel­lä­kä­vi­jyyttä

Kier­to­ta­lous­osaa­mi­seen on kas­vettu ennen kaik­kea asiak­kai­den toi­veesta.

Ponsse Reman & Parts Recircu­la­tion ‑yksikkö Iisal­messa käsit­te­lee asiak­kailla, teh­taalla tai myyn­ti­ver­kos­tossa rik­kou­tu­neita osia. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen osa myy­dään edul­li­seen hin­taan asiak­kaille tai hyö­dyn­ne­tään käy­tet­ty­jen met­sä­ko­nei­den kun­nos­tuk­sessa. Uudel­leen­val­mis­tus pal­ve­lee asiak­kaita edul­li­silla tuot­teilla, mini­moi mate­ri­aa­li­hä­vik­kiä ja rat­kai­see myös varao­sien saa­ta­vuu­teen liit­ty­viä haas­teita. Tavoit­teena on jal­kaut­taa kun­nos­tus­toi­minta EU:n ulko­puo­li­siin tytä­ryh­tiöi­hin lähelle pai­kal­li­sia asiak­kaita.

Met­sä­ko­neen elin­kaa­riar­vioin­nit vah­vis­ta­vat kun­nos­tus­toi­min­nan ympä­ris­tö­edut: kun­nos­te­tun kom­po­nen­tin hii­li­ja­lan­jälki on nel­jän­nes uuteen osaan näh­den. ”Mitä parem­min pys­tymme uudel­leen­käyt­tä­mään konei­den osat, sitä vähem­män pääs­töjä konei­den elin­kaari aiheut­taa”, Reman & Parts Recircu­la­tion ‑toi­min­nasta vas­taava Ville Ohu­kai­nen sum­maa.

Kun­nos­tuk­seen tule­vat osat ovat yleensä konei­den suu­rim­pia ja arvok­kaim­pia osia, kuten moot­to­reita ja vaih­teis­toja. Uudel­leen­val­mis­tet­tu­jen tuot­tei­den vali­koi­maan kuu­lu­vat myös isot sylin­te­rit, hydrau­liik­ka­kom­po­nen­tit ja ohjaa­mon osat kuten istui­met ja tie­to­ko­ne­jär­jes­tel­mät. ”Uudel­leen­val­mis­tus kak­sin­ker­tais­taa kom­po­nen­tin käyt­töiän. Eni­ten kun­nos­tamme mekaa­ni­sen voi­man­siir­ron kom­po­nent­teja, joi­den käyt­töikä on muu­toin­kin pitkä”, Ville Ohu­kai­nen ker­too.

Kun­nos­te­tuissa varao­sissa on pantti, jonka asia­kas saa takai­sin palaut­taes­saan rik­kou­tu­neen osan kun­nos­tuk­seen. Näin var­mis­te­taan, ettei­vät varao­sat päädy jät­teeksi. Kun­nos­te­tuille osille myön­ne­tään sama takuu kuin uusille.