Epec avasi vas­tuul­li­sen ja älyk­kään teh­taan

Epec Oy:n uusi äly­käs elekt­ro­niik­ka­teh­das tavoit­te­lee hii­li­neut­raa­liutta ja käyt­tää kes­tä­viä val­mis­tus­pro­ses­seja.

Suo­ma­lai­nen tek­no­lo­giayh­tiö Epec avaa Sei­nä­joella uuden älyk­kään sekä ympä­ris­töys­tä­väl­li­sen Epec Smart Fac­tory 1 (ESF1) ‑teh­taan. Teh­taassa val­mis­te­taan muun muassa ohjausyk­si­köitä, näyt­töjä, sen­so­reita sekä tehon­ja­ko­yk­sik­köjä ja tele­ma­tiik­kayk­sik­köjä eri­lais­ten liik­ku­vien työ­ko­nei­den ja hyö­ty­ajo­neu­vo­jen tar­pei­siin. Lisäksi Epec suun­nit­te­lee ja kehit­tää jär­jes­tel­miä ja ohjel­mis­toja kan­sain­vä­lis­ten koneen­val­mis­ta­jien tar­pei­siin. 

Huip­pu­tek­no­lo­gi­nen teh­das on mer­kit­tävä inves­tointi Epecille ja on lin­jassa yri­tyk­sen kas­vu­ta­voit­tei­den ja vas­tuul­li­suus­si­tou­mus­ten kanssa. Epecin toi­mi­tus­joh­taja Jyri Kylä-Kaila tote­aa­kin: ”Vas­tuul­li­suus­ta­voit­teet ohjaa­vat myös tek­no­lo­gia­mur­rosta työ­kone- ja hyö­ty­ajo­neu­vo­sek­to­rilla. Mur­ros lisää kiih­ty­vällä vauh­dilla digi­ta­li­saa­tiota ja säh­köis­ty­mistä työ­ko­neissa ja ajo­neu­voissa. Epecin tuot­teet ovat kes­kei­sessä roo­lissa mah­dol­lis­ta­massa vas­tuul­li­sem­pien työ­ko­nei­den ja hyö­ty­ajo­neu­vo­jen kehit­tä­mistä. Ne tar­joa­vat rat­kai­suja säh­köis­ten jär­jes­tel­mien ja ohjaus­jär­jes­tel­mien integroi­mi­seen, opti­moi­vat konei­den tehok­kuutta ja edis­tä­vät tuot­ta­vuutta, samalla vähen­täen pääs­töjä. Tuot­teil­lamme mah­dol­lis­te­taan tie kohti nol­la­pääs­töi­siä työ­ko­neita. Teh­das tar­joaa meille mer­kit­tä­vän kas­vu­mah­dol­li­suu­den ja asiak­kai­demme menes­tyk­sen jat­kos­sa­kin.”

”Olemme erit­täin innos­tu­neita Epecin uudesta teh­taasta. Tek­no­lo­gian nopea kehi­tys ja kas­va­vat vas­tuul­li­suus­vaa­ti­muk­set anta­vat Epecille oivan mah­dol­li­suu­den osal­taan mah­dol­lis­taa nol­la­pääs­töi­syy­teen täh­tää­vää tek­no­lo­giaa. Pons­sen visiona on olla vas­tuul­li­sen met­sä­ta­lou­den halu­tuin yhteis­työ­kump­pani, ja tämä vel­voit­taa roh­ke­aan kehi­tys­työ­hön myös ympä­ris­töä aja­tel­len. Ponsse pyr­kii tuote- ja pal­ve­lu­ke­hi­tyk­ses­sään kohti ilmasto- ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­piä rat­kai­suja. Sei­nä­joelle nous­sut teh­das on kon­kreet­ti­nen askel kohti tätä sekä tuo­te­tar­joa­man että päi­vit­täi­sen toi­min­nan osalta. Epec tukee Pons­sen tek­no­lo­gista kehi­tystä ja mah­dol­lis­taa osal­taan tule­vai­suu­den kas­vuamme”, ker­too Pons­sen toi­mi­tus­joh­taja Juho Num­mela.

Äly­kästä ja kes­tä­vää elekt­ro­niik­ka­tuo­tan­toa

ESF1 tavoit­te­lee käy­tön­ai­kaista hii­li­neut­raa­liutta ja käyt­tää kes­tä­viä val­mis­tus­pro­ses­seja. Teh­taan pinta-ala on 8500 m² ja sen ener­gia­te­hok­kai­siin rat­kai­sui­hin kuu­lu­vat yli 600 aurin­ko­pa­nee­lin säh­kön­tuotto (210 MWh / vuosi) sekä maa­läm­pö­jär­jes­telmä. Läm­mön tal­teen­otto on toteu­tettu tehok­kailla neu­la­läm­mön­vaih­ti­milla, ja jääh­dy­ty­se­ner­gian tar­vetta vähen­tää mer­kit­tä­västi toi­mis­to­sei­nässä oleva alu­mii­ni­sä­leikkö. Kaikki sähkö ja läm­mi­ty­se­ner­gia han­ki­taan uusiu­tu­vista läh­teistä.

Hanke eteni alusta lop­puun suun­ni­tel­lun aika­tau­lun mukai­sesti. Epec muutti pää­kont­to­rinsa ja tuo­tan­tonsa uusiin tiloi­hin lop­pu­vuo­desta 2023. Laa­jen­tu­neet ja moder­nit tuo­tan­to­ti­lat mah­dol­lis­ta­vat val­mis­tus­pro­ses­sien opti­moin­nin ja mate­ri­aa­li­vir­to­jen hal­lin­nan paran­ta­mi­sen. Teh­taan ava­jai­sia vie­te­tään 18. tam­mi­kuuta.

”Digi­ta­li­saa­tio ja kes­tä­vyys ovat ESF 1:n yti­messä”, ker­too han­ketta ohjan­nut Epecin toi­mi­tus­ket­jun joh­taja Eeva Kos­kela. ”Auto­maa­tio, datan hyö­dyn­tä­mi­nen ja huo­lel­li­nen suun­nit­telu takaa­vat paitsi tuot­ta­vuu­den myös työ­tur­val­li­suu­den ja ‑muka­vuu­den. Teh­das on suun­ni­teltu ja varus­teltu vas­taa­maan asia­kas­tar­pei­siin ja tiuk­koi­hin laa­tu­vaa­ti­muk­siin entistä parem­min. Koko­nai­suu­des­saan tes­taus- ja tuo­tan­to­tek­no­lo­gia ovat huip­pu­ta­soa. Muut­to­pro­jekti eteni suju­vasti, ja tilat pal­ve­le­vat Epecin tar­peita erin­omai­sesti.”