Teho­pa­ke­teilla lisää käyt­töi­kää 

Pons­sen kier­to­ta­lous­osaa­mi­nen on vah­vaa eri­tyi­sesti varaosa- ja vaih­to­ko­ne­lii­ke­toi­min­nassa. Myymme ja kun­nos­tamme vaih­to­ko­neita kai­killa mark­kina-alueil­lamme ja yhä useam­malla mark­ki­nalla myös varao­sia.

Ammat­ti­tai­tois­ten asen­ta­jien kun­nos­ta­mat vaih­to­ko­neet voi­daan päi­vit­tää eri­lais­ten teho­pa­ket­tien avulla vas­taa­maan tämän päi­vän vaa­ti­muk­siin. Esi­mer­kiksi Pons­sen Scor­pion Second Life ‑kun­nos­tus­oh­jel­massa on yli 160 tar­kas­tus­pis­tettä, joilla var­mis­te­taan vaih­to­ko­neen toi­minta.

Ponsse tar­joaa ver­kos­tol­leen uusien osien lisäksi myös kun­nos­tet­tuja ja uudel­leen­käy­tet­tyjä varao­sia. Ne tuke­vat Pons­sen tavoit­teita mate­ri­aa­li­te­hok­kuu­den kehit­tä­mi­sessä ja hii­li­neut­raa­liu­den tavoit­ta­mi­sessa. Kier­rä­tys­osat ovat ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen vaih­toehto met­sä­ko­neen huol­ta­mi­seen, kun hyö­dyn­nämme rik­kou­tu­nei­siin varao­siin sitou­tu­neet resurs­sit tehok­kaasti uudel­leen­val­mis­tuk­sessa ja ‑käy­tössä.

Met­sä­ko­neen varao­sien kun­nos­tus- ja kokoon­pa­no­kes­kus ja varao­sien uusi­käyt­tö­kes­kus toi­mi­vat tii­viissä yhteis­työssä Pons­sen vaih­to­ko­ne­pal­ve­lun kanssa, joka huol­taa ja päi­vit­tää käy­te­tyt met­sä­ko­neet jat­ka­maan elin­kaar­taan vielä 2–4 omis­ta­jalle.

Kun kone lopulta tulee käyt­töi­känsä pää­hän, se voi­daan pur­kaa. Kun­nos­tamme käyt­tö­kel­poi­set osat edul­li­siksi varao­siksi ja kier­rä­tämme kor­jaus­kel­vot­to­mat osat mate­ri­aa­lina. Yli 90 pro­sent­tia met­sä­ko­neen pai­nosta on kier­rä­tet­tä­vää mate­ri­aa­lia, pää­osin terästä ja valuja.

Vuonna 2023 jat­koimme kun­nos­tus­toi­min­nan laa­jen­ta­mista tytä­ryh­tiöi­hin, joissa pal­ve­lun tuot­ta­mi­nen tapah­tuu lähem­pänä asia­kasta eikä rik­kou­tu­neita osia tar­vitse kul­jet­taa pit­kiä mat­koja uudel­leen­val­mis­tet­ta­vaksi. Oman toi­min­nan lisäksi kehi­tämme kun­nos­tusyh­teis­työtä toi­mit­ta­ja­ver­kos­ton kanssa. Vähen­tä­mällä kul­je­tet­ta­van rah­din mää­rää saa­daan vähen­net­tyä myös kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä.

Pai­kal­li­sen kun­nos­tus­toi­min­nan tuke­mi­seksi Ponsse on kehit­tä­nyt osille kun­nos­tus­sar­joja, jotka sisäl­tä­vät kun­nos­tuk­sen aikana tyy­pil­li­sesti vaih­det­ta­vat kom­po­nen­tit. Vuonna 2023 Ponsse North Ame­rican kun­nos­tusyk­sikkö siir­tyi uusiin tiloi­hin, mikä mah­dol­lis­taa pai­kal­li­sen toi­min­nan kas­vat­ta­mi­sen.

Tänä päi­vänä Vie­re­män teh­taalta on val­mis­tu­nut yli 20 000 PONSSE-met­sä­ko­netta. Näistä koneista 15 000 on aktii­vi­sessa käy­tössä maa­il­man savo­toilla.

Lisää ympä­ris­tö­vas­tuus­tamme vuo­den 2023 vas­tuul­li­suus­ra­por­tilta
https://issuu.com/ponsseplc/docs/ponsse_vastuullisuusraportti_2024-03–12_pages_fina