Mark­ki­na­hu­mua Iisal­men mark­ki­na­päi­villä 

Iisal­men mark­ki­na­päi­vät vie­tet­tiin aurin­koi­sessa säässä ja läm­pi­missä tun­nel­missa Iisal­men huol­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sella. Pai­kan päälle saa­pui run­sas määrä mark­ki­na­vie­raita ja iloi­nen puheen­so­rina täytti mark­ki­na­hal­lin. 
 
Mark­ki­na­päi­vän yhtey­dessä jär­jes­tet­tiin perin­tei­nen hyvän­te­ke­väi­syys­huu­to­kauppa ja juh­lis­tet­tiin myyn­tia­lu­een vas­taa­van Risto Suor­san merk­ki­päi­vää. Ylei­söä kiin­nosti myös Pons­sen tar­joa­mat digi­taa­li­set pal­ve­lut, huol­to­so­pi­muk­set ja Reman-toi­minta.  

Reman-pajalla kun­nos­te­tut osat tar­joa­vat asiak­kaille mah­dol­li­suu­den hank­kia konei­siin edul­li­sem­pia varao­sia. Saa­ta­villa on myös teho­pa­ket­teja, joissa yksit­täi­sen varao­san sijaan asia­kas voi hank­kia koneen huol­toa nopeut­ta­via kom­pak­tio­sia.  
 
Teho­pa­ket­tei­hin ja Reman-toi­min­taan voit tutus­tua aiem­min jul­kais­tuissa Ponsse News artik­ke­leis­samme Teho­pa­ke­teilla lisää käyt­töi­kää — Ponsse News ja Kier­to­ta­lou­den edel­lä­kä­vi­jyyttä — Ponsse News 

Pit­kän­lin­jan pons­se­lai­nen, Risto Suorsa, juh­listi 60-vuo­tis merk­ki­päi­väänsä mark­ki­na­päi­vän yhtey­dessä.  Risto aloitti Pons­sella vuonna 1992 doku­men­toin­nissa, josta siir­tyi myö­hem­min tuo­tan­non suun­nit­te­luun ja tilaus­ten käsit­te­lyyn. Vuonna 2002 Risto siir­tyi Joen­suun kone­myyn­tiin.  

”Tul­les­sani taloon meitä pons­se­lai­sia oli muis­taak­seni noin 120. Yhtiö on kas­va­nut tässä ajassa todella pal­jon, jo pel­käs­tään hen­ki­lös­tön mää­rässä mitat­tuna”, toteaa Risto.  

Pitkä koke­mus asia­kas­työssä näkyi onnit­te­li­joi­den mää­rässä. Välillä jutu­tet­ta­via löy­tyi lähes jonoksi saakka. ”Läm­pi­mät kii­tok­set kai­kille asiak­kail­lemme ja työ­ka­ve­reille onnit­te­luista”, toi­vot­taa päi­vän­san­kari.  

Maa­joh­taja Jani Liuk­ko­nen ojensi Pons­sen muis­ta­mi­set päi­vän­san­kari Risto Suor­salle.

Hyvän­te­ke­väi­syys­huu­to­kau­pan tuo­tolla tukea Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Iisal­men osas­tolle 
 
Perin­tei­sessä mark­ki­na­päi­vän hyvän­te­ke­väi­syys­huu­to­kau­passa oli myyn­nissä kul­tai­nen jakoa­vain. Hyvän­te­ke­väi­syys­huu­to­kau­pan tuotto ohja­taan lyhen­tä­mät­tö­mänä Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Iisal­men osas­ton toi­min­taan.  Pertti Sirkka huu­datti huu­to­kaup­pay­lei­söä tut­tuun tapaansa. Hie­man nih­keän alun jäl­keen yleisö läm­peni huu­to­kau­palle ja jakoa­vai­men huusi Arto Kopo­nen Pol­vi­jär­veltä.  “Todella hyvän asian hyväksi tuotto menee, joten siksi pää­tin huu­taa avai­men itsel­leni”, totesi sil­min­näh­den tyy­ty­väi­nen Arto.  

Kul­tai­sen jakoa­vai­men Arto Kopo­selle luo­vutti varao­sa­pääl­likkö Janne Lavo­nen.